Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор

 

 

 

Солнцев Микола Миколайович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

30.04.2014

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "КIРОВОГРАДОЛIЯ"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

00373869

4. Місцезнаходження

25013, Кіровоградська обл., м. Кiровоград, вул. Урожайна, 30

5. Міжміський код, телефон та факс

0522-390-128; 390-118; 390-115; бух 24-59-78

6. Електронна поштова адреса

r.uschapovsky@kernel.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

30.04.2014

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

"Бюлетень. Цiннi папери України" №80

 

30.04.2014

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

http://kirovogradoliya.pat.ua/

в мережі Інтернет

30.04.2014

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента:

X

2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки

Iнформацiя, що вiдсутня у змiстi, не надається з наступних причин :
В Товариствi не введена посада корпоративного секретаря, тому iнформацiя щодо цiєї посади не надається.
Товариство не володiє частками (паями) в статутному капiталi (фондi) iнших юридичних осiб, створених протягом звiтного року, не надавав активи в якостi внеску, не має прав на управлiння iншими юридичними особами, тому вiдомостi щодо участi емiтента у створеннi юридичних осiб вiдсутнi.
Товариство не має поточного рахунку в iноземнiй валютi, тому iнформацiя не надається.
Товариство не має державної частки у статутному капiталi, не займає монопольного становища та не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави, тому обов'язкова рейтингова оцiнка емiтента не проводилась.
Рiшення про виплату дивiдендiв за результатами звiтного та попереднього рокiв не приймалося, тому iнформацiя про дивiденди не надається.
Товариство не здiйснювало випуск облiгацiй та iнших цiнних паперiв (в тому числi боргових), похiдних цiннiх паперiв, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї.
Товариство не викупало власнi акцiї, тому iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається.
Товариство не випускало iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати, сертифiкати ФОН, цiльовi облiгацiї, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва, не має кредитних договорiв (договорiв позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, тому iнформацiя не надається.
В полi "Вiдсоток акцiй, якi належать засновнику" вказано вiдсоток акцiй засновникiв на кiнець звiтного перiоду.
В "iнформацiї про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента" та в "iнформацiї про осiб, що володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй емiтента" дата внесення до реєстру невiдома, оскiльки акцiї iснують в бездокументарнiй формi.
В Товариствi немає фiзичних осiб, що володiють 10% та бiльше акцiй емiтента, тому iнформацiя про фiзичних осiб, що володiють 10% та бiльше акцiй емiтента не надається.


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство "КIРОВОГРАДОЛIЯ"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

серiя А00 №076742

3. Дата проведення державної реєстрації

06.04.1993

4. Територія (область)

Кіровоградська

5. Статутний капітал (грн)

105527060

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

346

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

10.41 Виробництво олiї та твариних жирiв

46.33 Оптова торгiвля молочними продуктами,яйцями,харчовими олiями та жирами

35.11 Виробництро електроенергiї

10. Органи управління підприємства

Iнформацiю про органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Вiддiлення "Кiровоградське ПАТ "Альфа-Банк"

2) МФО банку

300346

3) поточний рахунок

26005010401702

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

д/н

5) МФО банку

д/н

6) поточний рахунок                                               д/н

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Лiцензiя на придбання , зберiгання, перевезення, використання прекурсорiв (списку 2 таб.1У ) "Перелiку наркотичних засобiв психотропних речовин i прекурсорiв"

Серiя АТ №576925

25.01.2012

Державна служба України з контролю за наркотиками

09.12.2016

Опис

Придбання , зберiгання, використання прекурсорiв (списку 2 таб.1У) "Перелiку наркотичних засобiв психотропних речовин i прекурсорiв). Емiтент має намiр продовжувати термiн дiї лiцензiї пiсля закiнчення термiну її дiї.

 

Лiцезiя на надання послуг з перевезеня пасажирiв i небезпечних вантажiв автомобiльним транспортом.

Серiя АВ № 616076

29.02.2012

Мiнiстерство транспорту та зв"язку України.

Необмежена

Опис

Термiн дiї лiцензiї необмежений та продовження не потребує.

 

Лiцензiя на виробництво електричної енергiї

серiя АТ № 578504

15.09.2011

Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України (НККРЕ)

31.08.2021

Опис

Виробництво електричної енергiї. Емiтент має намiр продовжувати термiн дiї лiцензiї пiсля закiнчення термiну її дiї.

 

 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

РВ ФДМУ по Кiровоградськiй областi та орендарi Кiровоградського олiєекстракцiйного заводу

13747462

25009 м. Кiровоград вул. Глiнки, 2

0

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Усього

0

 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Солнцев Микола Миколайович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1982

5) освіта**

вища, Нацiональний технiчний унiверситет «Харкiвський полiтехнiчний iнститут», спецiалiзацiя – системи управлiння виробництвом та розподiлом електроенергiї, квалiфiкацiя – iнженер-електрик, 2006 рiк

6) стаж керівної роботи (років)**

2

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПРАТ «Полтавський олiйноекстракцiйний завод – Кернел груп», головний енергетик, 21.01.2010 – 10.10.2011; заступник директора з технiчного забезпечення, 11.10.2011 – 27.06.2013.

8) дата обрання та термін, на який обрано

25.06.2013, по 30.06.2014

9) Опис

Повноваження та обов"язки директора визначаються статутом товариства та посадовою iнструкцiєю, основними серед яких є: планування та органiзацiя господарської, кадрової, фiнансово-економiчної роботи, забезпечення дiяльностi Товариства всiх його структурних пiдроздiлiв, забезпечення її ефективностi в iнтересах акцiонерiв, органiзацiя виконання рiшень загальних зборiв та ради Товариства.
Розмiр виплаченої винагороди встановлений згiдно штатного розкладу. Винагорода у натуральнiй формi директору Товариством не надавалася.
Письмової згоди на розкриття паспортних даних та розмiр виплаченої винагороди фiзична особа не надавала.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Стаж керiвної роботи 2 роки.
Перелiк попереднiх посад : головний енергетик, заступник директора з технiчного забезпечення.
Не обiймає посад на iнших пiдприємствах.
Протягом звiтного перiоду у персональному складi посадової особи вiдбулися змiни: на пiдставi рiшення наглядової ради ПАТ «Кiровоградолiя» (протокол №б/н вiд 25.06.2013) з 01.07.2013 знято обов'язки директора товариства з Лазаревича Дмитра Анатолiйовича; призначено на посаду директора товариства Солнцева Миколу Миколайовича з 01.07.2013, строк, на який призначено особу – по 30.06.2014.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Павлова Тетяна Андрiївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1957

5) освіта**

вища , економiст Одеський iнститут народного господарства, 1983 рiк.

6) стаж керівної роботи (років)**

19

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Заступник головного бухгалтера ВАТ "Кiровоградолiя"

8) дата обрання та термін, на який обрано

15.08.2003, безстроково

9) Опис

Головний бухгалтер забезпечує ведення бухгалтерського облiку з дотриманням вимог законодавства України. Основними
обов'язками є ведення, складання та надання у встановленi строки фiнансової звiтностi, контроль за вiдображенням на вiдповiдних рахунках всiх господарсь ких операцiй, дотримання технологiї обробки бухгалтерської iнформацiї i порядку документообороту.
Розмiр виплаченої винагороди встановлений згiдно штатного розкладу. Винагорода у натуральнiй формi головному бухгалтеру Товариством не надавалася.
Письмової згоди на розкриття паспортних даних та розмiр виплаченої винагороди фiзична особа не надавала.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Стаж керiвної роботи 19 рокiв.
Перелiк попереднiх посад : Заступник головного бухгалтера.
Не обiймає посад на iнших пiдприємствах.
Протягом звiтного перiоду у персональному складi посадової особи змiн не було.
Призначена згiдно наказу директора №119-К вiд 15.08.2003.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Кернел-Капiтал"

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

32768392

4) рік народження**

0

5) освіта**

д/н

6) стаж керівної роботи (років)**

0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

д/н

8) дата обрання та термін, на який обрано

30.03.2012, 3 роки

9) Опис

До компетенцiї наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законом, статутом, а також переданих на вирiшення наглядової ради загальними зборами.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Кернел - Капiтал» - член Наглядової ради (обраний згiдно з протоколом Загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.03.2012 року № 34 та строк повноважень якого спливає 29.03.2015 року.
Член наглядової ради винагороду не отримує.
Протягом звiтного року в персональному складi посадової особи змiн не було.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.


2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Директор

Солнцев Микола Миколайович

д/н

0

0

0

0

0

0

Головний бухгалтер

Павлова Тетяна Андрiївна

д/н

2

0.00003790497

2

0

0

0

Член наглядової ради

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiсть "Кернел-Капiтал"

32768392

5232959

99.17757587485

5232959

0

0

0

Усього

5232961

99.17761377982

5232961

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.


VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiсть "Кернел-Капiтал"

32768392

01001 м. Київ

провул. Шевченка Тараса, 3

5232959

99.177575874851

5232959

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Усього

5232959

99.177575874851

5232959

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.


VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

Дата проведення

22.03.2013

Кворум зборів**

99.1896

Опис

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах.
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї.
2. Обрання секретаря загальних зборiв.
3. Затвердження рiчного звiту товариства.
4. Розподiл прибутку (покриття збиткiв) товариства.
5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради, звiту виконавчого органу.
6. Внесення змiн до статуту. Затвердження статуту товариства в новiй редакцiї.
7. Попереднє схвалення значних правочинiв.
8. Затвердження укладених товариством правочинiв.
Результати розгляду питань порядку денного.
Вирiшили. 1.Обрати лiчильну комiсiю зборiв товариства у складi: голова лiчильної комiсiї – Дорохова Олена Iгорiвна, члени лiчильної комiсiї - Стратонова Ольга Анатолiївна, Бушко Артем Миколайович.
2.Обрати секретарем зборiв товариства Погребнюк Олену Олександрiвну.
3.затвердити рiчний звiт товариства за 2012 рiк.
4.1.Частину прибутку, отриманого в 2012 роцi в розмiрi 6 689 тис. грн. направити на погашення збиткiв минулих перiодiв.2. Iншу частину прибутку, отриманого в 2012 роцi в розмiрi 1 121 тис. грн., направити на погашення кредиту, отриманого на будiвництво ТЕЦ.
5.1.Затвердити звiт наглядової ради товариства про результати дiяльностi у 2012 роцi. 2.Затвердити звiт виконавчого органу товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2012 рiк.
6.Рiшення не прийнято.
7.Схвалити (попередньо) значнi правочини, якi можуть вчинятися товариством у строк до 22 березня 2014 року, за умови попереднього погодження таких правочинiв наглядовою радою товариства, сукупною граничною вартiстю 20 млрд. гривень, наступного характеру: купiвля – продаж, вiдчуження або набуття у власнiсть будь-якого майна, застава (у тому числi iпотека), порука, надання або одержання послуг, позик, кредитiв, оренда, користування майном, фiнансовий лiзинг.
8.Затвердити:
- договiр поруки №00XY1P005 вiд 26.10.2012р., укладений Товариством з Вiдкритим акцiонерним товариством «АЛЬФА-БАНК» (Росiя);
- договiр поруки №00Y14P005 вiд 26.10.2012р., укладений Товариством з Вiдкритим акцiонерним товариством «АЛЬФА-БАНК» (Росiя);
- договiр поруки №00XY2P006 вiд 26.10.2012р., укладений Товариством з Вiдкритим акцiонерним товариством «АЛЬФА-БАНК» (Росiя).

Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не вносились.

 


IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство " УкрСиббанк"

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

09807750

Місцезнаходження

61050 Харківська , м.Харкiв пр-т Московський, 60

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

Серiя АЕ № 286556

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

08.10.2013

Міжміський код та телефон

(057) 738-80-54

Факс

(057)738-80-54

Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – депозитарної дiяльностi, а саме – депозитарної дiяльностi депозитарної установи

Опис

Договiр № № ЕМ- 12/01 вiд 12 листопада 2010 року.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ПАТ "Нацiональний депозитарiй України "

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001 м. Київ , м. Київ вул. Б.Грiнченка, 3

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

д/н

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

Міжміський код та телефон

(044) 377-70-16

Факс

(044) 279-10-78

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю. Дiяльнiсть не лiцензується

Опис

Договір № Е-2085 про обслуговування емісії цінних паперів

від 15.11.2010.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма "Укрфiнансаудит"

Організаційно-правова форма

Приватне підприємство

Код за ЄДРПОУ

24089565

Місцезнаходження

01015 м. Київ , м. Київ вул. Лейпцизька, 2/37 к. 4

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

1610

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

30.03.2001

Міжміський код та телефон

(044) 227-19-00

Факс

(044)227-19-00

Вид діяльності

Аудиторська дiяльнiсть

Опис

Договiр № 2403-ДК вiд 24.03.2014р. Перiод, яким охоплено проведення аудиту: З 01.01.2013р. по 31.12.2013р.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ПАТ "Українська бiржа"

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

36184092

Місцезнаходження

01601 м. Київ , м. Київ вул. Шовковична, 42-44, 6 поверх

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

399339

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

22.10.2010

Міжміський код та телефон

(044) 495-74-74

Факс

495-74-73

Вид діяльності

Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку.

Опис

Договiр №115/L вiд 08.12.2011р.

 


X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

13.10.2010

883/1/10

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

UA 4000095491

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

20

5276353

105527060

100

Опис

Протягом звiтного року торгiвля акцiями торгiвля акцiями Товариства здiйснюється на внутрiшньому ринку. Акцiї включено до бiржового списку ПАТ "Українська бiржа".

 


XI. Опис бізнесу

Публiчне акцiонерне товариство "КIРОВОГРАДОЛIЯ" (далi - Товариство) є юридичною особою приватного права, створеним в порядку, визначеному положеннями чинного на момент його створення законодавства України. Товариство засноване вiдповiдно до плану приватизацiї, шляхом перетворення орендного пiдприємства Кiровоградський олiйноекстракцiйний завод (зареєстрованого Реєстрацiйною палатою Кiровоградського мiськвиконкому № 02134-IВI 06.04.1993 року), згiдно з рiшенням засновникiв, яке оформлене протоколом № 1 вiд 29.03.1994 року, та є правонаступником останнього. Товариство зареєстроване 11.04.1994 року Реєстрацiйною Палатою виконкому Кiровоградської мiської Ради народних депутатiв, реєстрацiйний номер 02134-АТ-1.
Важливi етапи розвитку Товариства:
Кiровоградський олiєекстрактний завод розпочав свою дiяльнiсть на базi солодової фабрики у 1930 роцi. Основним технологiчним обладнанням того перiоду були гiдравлiчнi преси i технологiчний процес виготовлення олiї ручним способом. Переробка насiння соняшника в тридцятi роки складала 6 тисяч тонн насiння на рiк. Пiд час Великої Вiтчизняної вiйни завод було зруйновано нiмецькими загарбниками. Уберезнi 1944 року напiвзруйноване пiдприємство розпочало свою виробничу дiяльнiсть. У 1945 роцi постановою Уряду на Кiровоградському олiйному заводi розпочалось будiвництво олiєекстракцiйного заводу. У результатi постiйного вдосконалення технологiчного процесу, модернiзацiї обладнання, а також прагнення колективу до кращих виробничих показникiв у 1956 роцi завод збiльшив потужнiсть переробки насiння до 160 тон на добу. У 1957 роцi вперше в СРСР на заводi була змонтована постiйнодiюча лiнiя екстрактної олiї НД - 1250, що дало змогу збiльшити потужнiсть пiдприємства в два рази 320 тон на добу та лiквiдувати тяжку фiзичну працю обслуговуючого технологiчного персоналу. Подальша реконструкцiя заводу шляхом вдосконалення технологiчних процесiв виробництва, впровадження найбiльшвдосконалених лiнiй екстракцiї олiї МЕЗ - 350, установ та агрегатiв, замiни морально застарiлого та фiзично зношеного обладнання, механiзацiї та автоматизацiї виробничих процесiв дало змогу збiльшити потужнiсть переробки насiння соняшника до 800 тонн на добу, повнiстю лiквiдувати фiзичну працю в технологiчному процесi переробки насiння соняшника i одержати якiсну продукцiю переробки - олiю соняшникову. Основним видом дiяльностi пiдприємства є переробка насiння соняшника i отримання олiї пресової, екстракцiйної. У 1994 роцi введено в експлуатацiю елеватор мiсткiстю 14 тис. тонн насiння. Пiдприємство має замкнутий технологiчний цикл виробництва, розмiщене в економiчно вигiдному географiчному положенi, має залiзничну колiю, яка сполучена з державною залiзницею. У 1994 роцi Кiровоградський олiєекстракцiйний завод шляхом перетворення орендного пiдприємства, у процесi приватизацiї, перереєстровано в ВАТ "Кiровоградолiя", яке i являється правонаступником. Форма власностi- колективна. У 2003 роцi пiдприємство розпочало реконструкцiю олiєекстракцiйного виробництва з метою збiльшення виробничих потужностей майже у два рази.У 2005 роцi пiдприємство закiнчило реконструкцiю олiєекстракцiйного виробництва та збiльшило виробничi потужностi майже у 2 рази.У 2006 роцi проведено четвертий випуск акцiй товариства. Додатково випущенi 2 000 000 (два мiльйони ) простих iменних акцiй загальною вартiстю 40 000 000 ( сорок мiльйонiв гривень ) Статутний фонд товариства на 31.12.2009 року складає 105 527 060 (сто п"ять мiльйонiв п"ятсот двадцять сiм тисяч шiстдесят)гривень. Iнвестицiї отриманi товариством спрямовуються на реконструкцiю виробництва , проведення будiвництва нового енергетичного комплексу-промислової ТЄЦ з власним джерелом енергопостачання, з новiтнiми технологiями яке сприятиме значному енергозбереженню виробництва.
Протягом звiтного року вищим органом управлiння рiшення про злиття, подiл, приєднання, перетворення, видiл не приймалося.

 

До складу Товариства входять такi основнi пiдроздiли, як: цех сировини, цех добування олiї та екстракцiйний цех.
Роботу основного виробництва забезпечують допомiжнi цехи i дiльницi:
вимiрювальна виробнича лабораторiя, автотранспортна дiльниця, вiддiл логiстики, ремонтно-будiвельна дiльниця, ремонтно-механiчний цех, промислова теплоелектроцентраль, електроцех, блок очисних споруд та сантехнiки, дiльниця контрольно-вимiрювальних приладiв та автоматики.
Змiн в органiзацiйнiй структурi Товариства у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не було.

 

Cередньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу Товариства за 2013 рiк склала 336 осiб, середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв, працюючих за цивiльно-правовими договорами 10 осiб, працюючих за сумiсництвом 1 особа, чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) – немає. Витрати на оплату працi в 2013 роцi склали 14838 тис.грн. В порiвняннi з попереднiм роком (16508 тис.грн.) витрати на оплату працi зменшились за рахунок зменшення середньооблiкової чисельностi працiвникiв.
На пiдставi затвердженого технологiчного регламенту та колективного договору Товариства у зв'язку з виробничим технологiчним процесом працюють у безперервному режимi виробництва, тобто по 11 годинному графiку. Вiдповiдно до ст. 61 Кодексу законiв України у безперервно дiючих цехах технологiчного виробництва запроваджений пiдсумований облiк робочого часу. Облiковим перiодом при пiдсумованому облiку робочого часу є рiк. Тривалiсть робочого часу, встановлена графiком, може коливатись протягом облiкового перiоду, але загальна сума годин роботи за облiковий перiод завжди дорiвнює нормi робочого часу в облiковому перiодi. Бухгалтерiя заводу проводить оплату працiвникiв згiдно табелю за результатом пiдсумованого робочого часу.
Велику увагу керiвництво Товариства придiляє пiдготовцi та пiдвищенню квалiфiкацiї робiтникiв. Протягом року проводяться навчання по структурним пiдроздiлам. Щорiчно проводиться перевiрка знань кожного робiтника. Робiтники, якi бажають пiдвищити рiвень своїх знань та одержати вищий квалiфiкацiйний розряд, проходять навчання додатково та здають екзамени квалiфiкацiйнiй комiсiї, яка приймає рiшення про рiвень знань кожного робiтника. Iнженерно технiчнi працiвники пiдвищують свої знання та квалiфiкацiю навчаючись у вищих учбових закладах та на курсах пiдвищення квалiфiкацiї пiслядипломної освiти.
Товариство спiвпрацює з навчальними закладами мiста. Протягом 2013 року в структурних пiдроздiлах Товариства пройшли виробничу переддипломну практику 3 студентiв.
Для реалiзацiї державної полiтики зайнятостi населення та активного сприяння у розв'язаннi проблем зайнятостi у мiстi Товариство спiвпрацює з мiським центром зайнятостi. Протягом 2013 року за направленням мiського центра зайнятостi було працевлаштовано 13 осiб переважно робiтничих професiй за профiлем виробництва.

 

Товариство є членом Асоцiацiї "Укролiяпром" (Україна, 03055, м.Київ, вул. Старокиївська, 14). Асоцiацiя "Укролiяпром" створена 04.06.1998 р., як добровiльне об'єднання олiйно-жирових пiдприємств з метою координацiї дiяльностi та взаємодопомоги її учасникам у вирiшеннi спiльних органiзацiйних, економiчних, технiчних та iнших питань. Асоцiацiя є юридичною особою з дня її реєстрацi, має самостiйний баланс, розрахунковий рахунок в банку, не здiйснює пiдприємницької дiяльностi. Асоцiацiя "Укролiяпром" з метою здiйснення статутних завдань спiвпрацює з Кабiнетом Мiнiстрiв України, Комiтетами Верховної Ради України, мiнiстерствами i вiдомствами, iншими професiйними об'єднаннями агропромислового комплексу, науковими установами та органiзацiями.
Товариство є членом Асоцiацiї з 1998 року.

 

Товариство не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

Протягом звiтного року жодних пропозицiй з боку третiх осiб щодо реорганiзацiї Товариства не надходило.

 

Основи облiкової полiтики Товариства
Необоротнi активи
Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю за вирахуванням накоптченої амортизацiї.
Амортизацiя нематерiальних активiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу.
Основнi засоби
Основнi засоби оцiнюються за собiвартiстю за вирахуванням накоптченої амортизацiї.
Амортизацiя нараховується iз використанням прямолiнiйного методу на протязi строку корисного використання кожного об’єкту основних засобiв.
Термiни корисного використання основних засобiв представленi наступним чином:
Строк корисного використання
Будинки та споруди 20-50рокiв
Машини та обладнання 10-20рокiв
Транспортнi засоби 4-7 рокiв
Iнструменти, прилади та iнвентар 5-20рокiв
Основнi засоби, якi ще не були введенi в експлуатацiю, включають фактичнi витрати, що були понесеннi на їх придбання (створення).
Основнi засоби, якi на дату звiтностi не введенi в експлуатацiю, не амортизуються.
Оборотнi активи
Запаси
Запаси товарно-матерiальних цiнностей Компанiї визнаються, оцiнюються i облiковуються згiдно з МСФЗ 2 «Запас». Облiк запасiв здiйснюється в кiлькiсному та сумарному вимiрах за найменуваннями запасiв та в розрiзi матерiально вiдповiдальних осiб.
Запаси визнаються в момент їх придбання за собiвартiстю придбання.
На дату звiту запаси вiдображаються у фiнансовiй звiтностi за меншою з двох величин: собiвартiстi чи можливiй чистiй реалiзацiйнiй вартостi.
Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть оцiнюється за чистою вартiстю реалiзацiї, тобто за первiсною вартiстю, зменшеною на суму створеного резерву сумнiвних боргiв. Резерв сумнiвних боргiв розраховується в розрiзi клiєнтiв -облiкових груп та договорiв. Списання безнадiйної заборгованостi здiйснюється за розпорядженням керiвника.
Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають кошти в касi, грошовi кошти на поточних банкiвських рахунках.
Витрати майбутнiх перiодiв включають:
- вартiсть передплати перiодичних видань на наступний рiк;
- страховi платежi (за договором страхування майна) ;
- витрати пов’язанi з органiзацiєю створення виробництва.
Довгостроковi зобов’язання
Довгострокова кредиторська заборгованiсть, яка включає вiдсоткову складову, оцiнюється на дату балансу за теперiшньою (дисконтованою) вартiстю.
Поточнi забезпечення
Поточнi забезпечення включають розраховану величину забезпечення для наступної оплати компенсацiї невикористаних вiдпусток, а також забезпечення на виконання гарантiйних зобов’язань.
Кредиторська заборгованiсть
Поточна кредиторська заборгованiсть оцiнюється за вартiстю погашення (не дисконтується).
Доходи
Доходи вiд реалiзацiї товарiв та надання послуг (зокрема, вiд операцiйної оренди, яка є одним з основних видiв дiяльностi ПАТ) визнаються в звiтному перiодi, коли реально були вiдвантаженi (реалiзованi) товари або замовник отримав послугу у повному обсязi.
Витрати
Витрати також вiдображаються за методом нарахування, як це передбачено МСФЗ/МСБО.
Витрати з податку на прибуток
До складу податку на прибуток входить поточний податок на прибуток i вiдстрочений податок на прибуток. Вiдстрочений податковий актив (зобов’язання) вiдображається у фiнансовiй звiтностi у складi Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд (збиток), окрiм випадкiв, коли вiдстрочений податковий актив (зобов’язання) вiдображається у капiталi.
Поточний податок на прибуток – це сума, яка розраховується як вiдсоток вiд прибутку поточного перiоду, що пiдлягає оподаткуванню (згiдно з податковою звiтнiстю з податку на прибуток). Порядок розрахунку прибутку, що пiдлягає оподаткуванню, та ставка податку на прибуток встановлюється законодавством України.
Пiд час визначення вiдстрочених податкiв використано ставку податку на прибуток, яка дiятиме у наступному перiодi, як це передбачено МСБО 12 «Податки на прибуток».
Вiдстрочений податок на прибуток визнається для всiх тимчасових рiзниць, якщо iснує впевненiсть, що цi тимчасовi рiзницi будуть у майбутньому брати участь у розрахунку прибутку, що пiдлягає оподаткуванню.
Вiдстрочений податок на прибуток вiдображає чистий податковий ефект вiд тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв i зобов’язань для цiлей фiнансової звiтностi.

 

Основним видом дiяльностi пiдприємства є переробка олiйно-жирових культур. Основною культурою переробки на ПАТ "Кiровоградолiя" являється насiння соняшника, який складає 100% в загальному обсязi переробки олiї. Продукцiя пiдприємства по способу обробки дiлиться на 3 види: Олiя соняшникова нерафiнована , невиморожена (пресова). Олiя соняшникова нерафiнована, невиморожена (екстракцiйна ); Олiя соняшникова нерафiнована, невиморожена (сумiш пресової з екстракцiйною). У зв"язку з тим , що пiдприємство переробляє давальницьку сировину i не має власної продукцiї то ринку збуту також немає. Основним давальцем переробки насiння являється ТОВ "Кернел-Капiтал" яка реалiзує власну продукцiю. Пiдприємство має залiзничну колiю, автотранспорт. Особливостi розвитку галузi, у якiй здiйснює дiяльнiсть Емiтента, складаються з впровадження новiтнiх технологiй, реконструкцiї пiдприємств з метою збiльшення обсягiв переробки, пiдвищення якостi готової продукцiї та випуску нових видiв продукцiї. Значний попит на олiйно-жирову продукцiю України викликав нарощування обсягiв вирощування насiння соняшнику в Українi, а також надходження iнвестицiй у олiйно-жирову галузь.Будувалися новi заводи по переробцi олiйно-жирової сировини, реконструювалися старi. Потужнiсть олiйно-жирової галузi протягом останiх рокiв збiльшилась вдвiчi.Внутрiшнє споживання олiї та олiйно-жирових продуктiв в Українi за останi роки також зросло у два рази. Промисловiсть України може повнiстю забезпечити внутрiшнiй ринок широким асортиментом рослинних олiй. Iноземнi iнвестори вкладають значнi кошти у розвиток олiйно-жировоїгалузi України. Введенi в дiю новi олiйно-жировi потужностi у Днiпропетровськiй, Кiровоградськiй, Запорiзькiй, Донецькiй та Миколаївськiй областях. Головне , щоб виробничi потужностi по переробцi олiйно-жирової сировини були завантаженi.Тому збiльшення виробництва соняшнику, а також альтернативних культур-рiпаку та сої є нагальною необхiднiстю Свiтовий ринок олiйно-жирових продуктiв є досить перспективним для олiйно-жирової галузi України. Крiм того, рослинної можуть використовуватися у виробництвi бiодизелю. Публiчне акцiонерне товариство "Кiровоградолiя"- переробне пiдприємство олiєжирової сировини, в результатi переробки насiння соняшника одержує олiю соняшникову, нерафiновану. ТОВ "Кернел-Трейд" є основним постачальником сировини для завантаження виробничих потужностей ПАТ "Кiровоградолiя". ПАТ "Кiровоградолiя" працює на давальницькiй сировинi , а частка власної продукцiї виробляється з сировини, закупленої у ТОВ "Кернел-Трейд" з метою поповнення оборотних коштiв для покриття власних потреб i також продається ТОВ "Кернел-Трейд". У зв"язку з тим, що продукцiя переробки ПАТ "Кiровоградолiя" - олiя рослинна соняшникова, нерафiнована є власнiстю ТОВ "Кернел-Трейд " пiдприємство-переробник- ПАТ "Кiровоградолiя" реалiзацiю не проводить.

 

Фактiв придбання активiв або вiдчуження активiв Товариством за останнi п'ять рокiв не було. Значних iнвестицiй або придбань, пов'язаних з господарською дiяльнiстю Товариство на даний час не планує.

 

Товариство не вчиняло правочинiв з власниками iстотної участi, членами наглядової ради, членами виконавчого органу, афiлiйованими особами.

 

Основнi засоби Товариства в розрiзi груп виглядають станом на звiтну дату 31.12.2013 таким чином :
Змiни у вартостi основних засобiв: тис. грн.

    

Будинки та споруди

Капітальні інвестиції

Машини та обладнання

Транспортні засоби

Інструменти, прилади та інвентар

Інші основні засоби

Всього

Первісна вартість:

 

 

 

 

 

 

 

На 1 січня 2013 року

253165

 

168526

4409

2167

214

428481

Придбання                        

у т.ч. за рахунок

цільового фінансування

211

 

755

3

386

2

1357

Переміщення

 

 

-3238

 

3238

 

 

Вибуття                          

15

 

1761

829

337

17

2958

На 31 грудня 2013року

253361

 

164282

3583

5454

199

426879

Накопичена амортизація:

 

 

 

 

 

 

 

На 1 січня 2013 року

93450

 

75537

3970

1102

177

174236

Амортизація періоду

7218

 

5390

97

2593

8

15306

Вибуття

15

 

1752

829

226

16

2838

Зменшення корисності

 

 

 

 

 

 

 

Відновлення корисності

 

 

 

 

 

 

 

На 31 грудня 2013 року

100653

 

79175

3238

3469

169

186704

Залишкова вартість на 31 грудня 2013 року

152708

 

85107

345

1985

30

240175


Будь-яких значних правочинiв щодо основних засобiв Товариством протягом звiтного року не вчинялося.

Дiяльнiсть Емiтента в бiльшостi випадкiв залежить вiд законодавчих та економiчних обмежень. Ступiнь залежностi вiд економiчних ризикiв значна, це такi фактори, як: нестабiльний курс гривнi, високi ставки кредитування комерцiйних банкiв, низький платiжноспроможний попит внутрiшнього ринку, нестача обiгових коштiв у пiдприємства, неконтрольоване зростання цiн на товари та послуги природних монополiй (сировина, енергоресурси), недостатнiй обсяг iнвестицiй у машинобудуваннi, високий рiвень матерiало- i енергоємностi продукцiї, що випускається, низька рентабельнiсть виробництва.

 

Фактiв виплати штрафiв за порушення законодавства в 2013 роцi не було.

 

Основними джерелами формування капiталу Товариства є доходи вiд реалiзацiї продукцiї та послуг та статутний капiтал. Завданням для управлiння капiталом є забезпечення можливостi безперервного функцiонування з метою отримання прибутку для акцiонерiв i вигод для iнших зацiкавлених осiб. Полiтика Товариства по управлiнню капiталом направлена на забезпечення i пiдтримку оптимальної структури капiталу i зменшення витрат.
Керiвництво Товариства приклало значнi зусилля для початку роботи в новому сезонi, про що свiдчать проведена реконструкцiя олiйно-жирового виробництва, поглиблений капiтальний ремонт обладнання та заключенi договори на переробку насiння соняшника з ТОВ "Кернел-Трейд". На пiдставi заключених договорiв на спiвпрацю з ТОВ "Кернел-Трейд" профiнансувало капiтальний ремонт пiдприємства, збiльшило кiлькiсть переробки давальницької сировини. Потужностi пiдприємства в 2013 роцi завантаженi на 100 %.

 

Всi договори, укладенi пiдприємством на переробку давальницької сировини, виконуються згiдно графiка поставок.

 

Стратегiя подальшої дiяльностi емiтента -- бурiння скважини з метою отримання води для потреб виробництва, замiна очисних споруд на менш енергоємнi.

 

У зв'язку з тим що iнвестор емiтента ТОВ "Кернел-Капiтал" володiє 99,1775 % статутного фонд ПАТ "Кiровоградолiя" тому полiтика дiяльностi емiтента та всi дослiдження i розробки проводяться iнвестором.

 

В звiтному роцi Товариство не виступало стороною в судових справах.

 

Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвесторами фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента розкрита в фiнансовому звiтi Товариства в повному обсязi.


XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

254245

240175

0

0

254245

240175

будівлі та споруди

159714

152708

0

0

159714

152708

машини та обладнання

92992

85107

0

0

92992

85107

транспортні засоби

438

345

0

0

438

345

інші

1101

2015

0

0

1101

2015

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

254245

240175

0

0

254245

240175

Опис

Термiни корисної експлуатацiї об’єктiв основних засобiв визначаються комiсiєю, призначеною наказом директора, виходячи з очiкуваного термiну корисної експлуатацiї активу.
Термiни корисної експлуатацiї об’єктiв основних засобiв за групами
Будiвлi та споруди 20-50 рокiв
Машини та обладнання 10-20 рокiв
Транспортнi засоби 4-7 рокiв
Iнструменти, прилади та iнвентар 5-20рокiв
Умови користування основними засобами - вiдповiдно до виробничих потреб товариства.
Станом на кiнець звiтного перiоду на балансi товариства облiковуються основнi засоби первiсною вартiстю - 426879 тис.грн., сума нарахованого зносу основних засобiв - 186704 тис. грн., ступiнь зносу - 43,7%, ступiнь використання основних засобiв (розраховується як кiлькiсть основних засобiв, що використовуються товариством, подiлена на загальну кiлькiсть основних засобiв та помножена на 100) - 60 %. Змiни у вартостi основних засобiв зумовленi проведенням капремонту та придбанням нових основних засобiв.
Протягом звiтного перiоду товариство не мало обмежень на використання майна, майно товариства не передавалося в заставу, в тому числi, податкову, для забезпечення зобов’язань.

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

279464

279891

Статутний капітал (тис. грн.)

105527

105527

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

105527

105527

Опис

Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв

Висновок

Розрахункова вартiсть чистих активiв бiльше скоригованого статутного капiталу. Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.

 

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X