Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор       Солнцев Микола Миколайович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 03.07.2015
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Кiровоградолiя"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
25013, м. Кiровоград, вул. Урожайна, 30
4. Код за ЄДРПОУ
00373869
5. Міжміський код та телефон, факс
(0522) 390-128 245-978
6. Електронна поштова адреса
r.uschapovsky@kernel.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 30.06.2015
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* №118 Бюлетень. Цiннi папери України. 02.07.2015
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://kirovogradoliya.pat.ua/ в мережі Інтернет 03.07.2015
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
30.06.2015 призначено Директор Солнцев Микола Миколайович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
30.06.2015 наглядова рада ПАТ «Кiровоградолiя» (протокол № б/н вiд 30.06.2015) прийняла рiшення переукласти трудовий контракт з директором товариства Солнцевим Миколою Миколайовичем на новий строк з 01.07.2015 по 30.06.2016, в зв’язку iз закiнченням 30.06.2015 термiну його повноважень. Солнцев М. М. акцiями товариства не володiє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; письмової згоди на розкриття паспортних даних не надав; iншi посади, якi обiймав Солнцев М. М. протягом останнiх п’яти рокiв - ПРАТ «ПОЕЗ – КЕРНЕЛ ГРУП», головний енергетик, заступник директора з технiчного забезпечення.