Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор       Солнцев Микола Миколайович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 06.05.2015
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Кiровоградолiя"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
25013, м. Кiровоград, вул. Урожайна, 30
4. Код за ЄДРПОУ
00373869
5. Міжміський код та телефон, факс
(0522) 390-128 245-978
6. Електронна поштова адреса
r.uschapovsky@kernel.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 28.04.2015
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* №79 Бюлетень. Цiннi папери України. 05.05.2015
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://kirovogradoliya.pat.ua/ в мережі Інтернет 06.05.2015
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
27.04.2015 припинено повноваження Член наглядової ради Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Кернел - Капiтал» д/н 32768392
д/н
99.1776
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Кiровоградолiя" (протокол №37 вiд 27.04.2015) припинено повноваження члена наглядової ради, та переобрано на наступний термiн 3 роки членом наглядової ради – Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Кернел - Капiтал» (код за ЄДРПОУ 32768392; мiсцезнаходження: провул. Шевченка Тараса, буд.3, м. Київ, 01001; розмiр пакета акцiй 104659180,0 грн., частка в статутному капiталi 99.1776%). Пiдстава - в зв'язку з закiнченням термiну повноважень, дата попереднього обрання на посаду - 30.03.2012.
27.04.2015 обрано Член наглядової ради Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Кернел - Капiтал» д/н 32768392
д/н
99.1776
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Кiровоградолiя" (протокол №37 вiд 27.04.2015) припинено повноваження члена наглядової ради, та переобрано на наступний термiн 3 роки членом наглядової ради – Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Кернел - Капiтал» (код за ЄДРПОУ 32768392; мiсцезнаходження: провул. Шевченка Тараса, буд.3, м. Київ, 01001; розмiр пакета акцiй 104659180,0 грн., частка в статутному капiталi 99.1776%). Пiдстава - в зв'язку з закiнченням термiну повноважень, дата попереднього обрання на посаду - 30.03.2012.