ПРАТ "Кропивницький ОЕЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00373869
Телефон: 0522390122
Юридична адреса: вул. Урожайна, 30, м. Кропивницький, поштовий індекс: 25030
 
Дата розміщення: 28.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 22.04.2016
Кворум зборів** 99.98
Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах.

1.Обрання членiв лiчильної комiсiї Загальних зборiв.
2.Обрання секретаря Загальних зборiв.
3.Затвердження рiчного звiту Товариства.
4.Розподiл прибутку (покриття збиткiв) Товариства.
5.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту виконавчого органу.
6.Внесення змiн до статуту. Затвердження статуту товариства в новiй редакцiї.
7.Припинення повноважень члена Наглядової ради.
8.Обрання членiв наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами наглядової ради.
9.Попереднє схвалення значних правочинiв.

Результати розгляду питань порядку денного.
Вирiшили.
1. Обрати лiчильну комiсiю зборiв товариства у складi: голова лiчильної комiсiї – Курбатова Лалi Сергiївна, члени лiчильної комiсiї – Нагорна Iрина Василiвна, Спiрiдонова Юлiя Валерiївна.
2. Обрати секретарем рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства Погребнюк Олену Олександрiвну.
3. Затвердити рiчний звiт Товариства за 2015 рiк.
4. Прибуток, отриманий за результатами дiяльностi в 2015 роцi, у розмiрi 15 808 тис. грн., направити на погашення збиткiв минулих перiодiв та розвиток матерiально-технiчної бази Товариства.
5.1. Затвердити звiт Наглядової ради Товариства про результати дiяльностi у 2015 роцi.
5.2. Затвердити звiт директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2015 рiк.
6.1. Внести змiни до статуту Товариства. Статут Публiчного акцiонерного товариства «Кiровоградолiя» затвердити у новiй редакцiї.
6.2. Уповноважити голову рiчних загальних зборiв Товариства Ущапiвського Руслана Васильовича пiдписати статут Товариства у новiй редакцiї.
6.3. Доручити директору Товариства здiйснити усi необхiднi дiї для забезпечення проведення державної реєстрацiї змiн до установчих документiв в органах державної реєстрацiї, з правом видачi довiреностей.
7. Вiдкликати (припинити повноваження) з 30.04.2016 р. члена Наглядової ради Товариства - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Кернел-Капiтал».
8. 1. (а) затвердити умови цивiльно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради (згiдно з запропонованим проектом);
(б) встановити, що член Наглядової ради виконує свої обов’язки на безоплатнiй основi;
(в) обрати директора Товариства уповноваженою особою на пiдписання цивiльно-правового договору з членом Наглядової ради.
8.2. Обрати з 01.05.2016 р. членом Наглядової ради Товариства Аксьонова Руслана Анатолiйовича – представника Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Кернел-Капiтал».
9. Схвалити (попередньо) значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством у строк по 22 квiтня 2017 року (включно), за умови попереднього погодження таких правочинiв Наглядовою радою Товариства, граничною вартiстю, що становить суму в українських гривнях еквiвалентну 5 (п’ять) млрд. доларiв США, наступного характеру: купiвля – продаж, вiдчуження або набуття у власнiсть будь-якого майна, застава (у тому числi iпотека), порука, надання або одержання послуг, позик, кредитiв, оренда, користування майном, фiнансовий лiзинг.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.