ПАТ «Кіровоградолія»

Код за ЄДРПОУ: 00373869
Телефон: 0522390122
Юридична адреса: вул. Урожайна, 30, м. Кропивницький, поштовий індекс: 25030
 
Дата розміщення: 28.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю „Аудиторська фiрма „Український корпоративний аудит”
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 33620564
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 01015 м. Київ вул. Мельникова, б. 12
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 3615, 29.01.2015
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 247, П, 000247, 05.01.2015, 29.04.2020
Текст аудиторського висновку (звіту) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Український корпоративний аудит" Свiдоцтво №3615, згiдно з рiшенням №150/4 Аудиторської палати України вiд 30.06.2005 р., термiн чинностi подовжено до 29.01.2020 р., згiдно рiшення №307/3 Аудиторської палати України вiд 29.01.2015 р. 04050 Україна, м. Київ, вул. Мельникова, б.12 11 квiтня 2017 року АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства „Кiровоградолiя” за рiк, який закiнчився 31 грудня 2016 року 1. АДРЕСАТ. Звiт незалежного аудитора призначається для власникiв цiнних паперiв та керiвництва суб'єкту господарювання, фiнансовий звiт якого перевiряється i може бути використаний для подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентом. 2.ВСТУПНИЙ ПАРАГРАФ. 2.1 ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО ЕМIТЕНТА: Повне найменування товариства: Публiчне акцiонерне товариство «Кiровоградолiя» Скорочене найменування товариства: ПАТ «Кiровоградолiя» Код ЄДРПОУ: 00373869 Органiзацiйно-правова форма: 230 – акцiонерне товариство Мiсцезнаходження: 25013, м. Кропивницький, вул. Урожайна, буд. 30 Телефон/факс: 0522 390-128 № свiдоцтво про державну реєстрацiю та дата видачi свiдоцтва: 06.04.1993 р Орган, що видав свiдоцтво: Виконавчий комiтет Кiровоградської мiської ради Поточний рахунок: №-26009003116100 в ПАТ «IНГ Банк Україна», МФО 300539 Основнi види дiяльностi за КВЕД: • 10.41 Виробництво олiї та тваринних жирiв; • 56.29 Постачання iнших готових страв; (Згiдно Довiдки АА №804777 „З єдиного державного реєстру пiдприємств та органiзацiй України (ЄДРПОУ)”, вiд 02.01.2013 року). Iнституцiйний сектор економiки за КIСЕ: • S.11002 – приватнi нефiнансовi корпорацiї. (Згiдно Довiдки АА № 804777 „З єдиного державного реєстру пiдприємств та органiзацiй України (ЄДРПОУ)”, вiд 02.01.2013 року). Внесення змiн до Статуту протягом звiтного перiоду: Статут Публiчного акцiонерного товариства "Кiровоградолiя" зареєстровано в новiй редакцiї вiдповiдно до рiшення загальних зборiв вiд 22.04.2016 року 2.2. ОПИС АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВIРКИ. Аудиторська перевiрка проведена у вiдповiдностi з вимогами та положеннями Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть», iнших законодавчих актiв України та у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (надалi – МСА видання 2014 року – рiшення АПУ 320/1 вiд 29 грудня 2015 року), в тому числi у вiдповiдностi iз МСА №700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА №705 «Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора», №706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора». При складаннi висновку Аудитор дотримувався Вимог Рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 20.01.2015 року №31 (зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України вiд 04.02.2015 р. за №131/26576). Аудитором були виконанi процедури згiдно вимог МСА 500 «Аудиторськi докази», що вiдповiдають метi отримання достатнiх i прийнятних аудиторських доказiв. У процесi виконання аудиторських процедур Аудитор звертав увагу на доречнiсть та достовiрнiсть iнформацiї, що використовувалася ним як аудиторськi докази. Аудиторськi докази необхiднi Аудитору для обґрунтування аудиторської думки. У своїй роботi Аудитор використовував принцип вибiркової перевiрки. Пiд час пере¬вiрки до уваги бралися тiльки суттєвi викривлення. Планування i проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок. Дослiдження здiйснювалось шляхом тестування доказiв на обґрунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнка вiдповiдностi застосованих принципiв облiку нормативним вимогам, щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, чинним протягом перiоду перевiрки. Вибiр процедур залежав вiд судження Аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, Аудитор розглядав заходи внутрiшнього контролю, що стосується складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включав також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi. Метою проведення аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi є висловлення думки стосовно того, чи складена фiнансова звiтнiсть в усiх суттєвих аспектах згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi. Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена згiдно з вимогами Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (надалi МСБО), Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (надалi МСФЗ) та облiкової полiтики Товариства. Рiчна фiнансова звiтнiсть складена на пiдставi даних бухгалтерського облiку Товариства за станом на кiнець останнього дня звiтного року. 2.2.1 Опис перевiреної фiнансової iнформацiї Аудитор здiйснив вибiркову перевiрку першої повної фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Кiровоградолiя» за 2016 рiк (звiтний перiод – з 01 сiчня 2016 року по 31 грудня 2015 року), яка складає повний комплект фiнансової звiтностi та включає: Баланс – Звiт про фiнансовий стан (форма №1) станом на 31 грудня 2016 року. Звiт про фiнансовi результати – Звiт про сукупний дохiд (форма №2) за 2016 рiк. Звiт про рух грошових коштiв – за прямим методом (форма №3) за 2016 рiк. Звiт про власний капiтал (форма №4) за 2016 рiк. Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi (текстова частина) за 2016 рiк Фiнансовi звiти Товариства було складено управлiнським персоналом iз використанням основи бухгалтерського облiку, встановленої МСФЗ. 3. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ УПРАВЛIНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА ФIНАНСОВУ ЗВIТНIСТЬ. Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСБО, МСФЗ та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та ви-користання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помил¬ки; вибiр та застосування вiдповiдних принципiв бухгалтерського облiку, облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам. Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва розрахункiв та припущень, що впливають на суми активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, а також на суми доходiв та витрат, що вiдображаються у фiнансових звiтах протягом звiтного перiоду. 4. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ АУДИТОРА. Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на пiдставi результатiв проведеного аудиту. Аудитор здiйснив аудиторську перевiрку вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. У зв'язку з тим, що за умовами договору не було передбачено проведення заглибленого аналiзу якостi ведення податкового облiку, аудитори не виключають, що подальшою податковою перевiркою можуть бути виявленi викривлення. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум та їх розкриття у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежав вiд судження аудитора та включав оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглянув заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включав також оцiнку вiдповiдностi використання облiкової полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi. Аудиторськi докази, отриманi Аудитором, є достатнiми i прийнятними для формулювання пiдстави для висловлення модифiкованої аудиторської думки. 5. АУДИТОРСЬКА ДУМКА. 5.1. Пiдстава для висловлення умовно позитивної (модифiкованої) думки. Аудитор не приймав участi в спостереженнi за iнвентаризацiєю наявних активiв та зобов'язань, оскiльки був призначений пiсля дати її проведення. Однак, на пiдприємствi цю процедуру виконувала iнвентаризацiйна комiсiя, якiй висловлено довiру, згiдно вимог МСА. Аудитором були виконанi процедури, якi обґрунтовують думку, що активи та зобов'язання наявнi. Аудитором були виконанi процедури, якi обґрунтовують думку, що фiнансова звiтнiсть Товариства за рiк, що закiнчився на 31 грудня 2016 року є повною фiнансовою звiтнiстю з трьома порiвняльними перiодами, яка вiдповiдає вимогам МСФЗ та враховує всi прийнятi i дiючi мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi та iнтерпретацiї Комiтету з МСФЗ, i вiдповiдає їм станом на 31 грудня 2016 року. Не вносячи додаткових застережень до цього аудиторського висновку, слiд привернути увагу на той факт, що незважаючи на стабiлiзацiйнi заходи, якi вживаються Урядом України, з метою пiдтримки пiдприємницького сектору, iснує невизначенiсть щодо зовнiшнiх та внутрiшнiх факторiв ринкових коливань у свiтовiй економiцi. Аудитор не має можливостi передбачити можливi майбутнi змiни у цих умовах та їх вплив на фiнансовий стан, результати дiяльностi та економiчнi перспективи Публiчного акцiонерного товариства „Кiровоградолiя”. 5.2.Загальний висновок аудитора (умовно-позитивний). Висновок незалежного Аудитора складено у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (надалi – МСА видання 2014 року – рiшення АПУ № 320/1 вiд 29 грудня 2015 року)у, в тому числi у вiдповiдностi iз МСА №705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора». Концептуальною основою фiнансової звiтностi є загальнi вимоги стосовно подання iнформацiї про фiнансову звiтнiсть згiдно з МСБО та з МСФЗ, якi вимагають правдивого розкриття i подання iнформацiї у вiдповiдностi з принципами безперервностi, послiдовностi, суттєвостi, порiвнянностi iнформацiї, структури та змiсту фiнансової звiтностi. Аудитор вважає за можливе пiдтвердити, що, прийнята система бухгалтерського облiку в цiлому задовольняє законодавчим i нормативним вимогам, дiючим на Українi. На думку Аудитора, за винятком можливого впливу, про який йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки» фiнансова звiтнiсть Товариства за рiк, який закiнчився 31.12.2016 р. подає достовiрну та справедливу iнформацiю про фiнансовий стан та її фiнансовi результати вiдповiдно до МСБО та з МСФЗ. Фiнансова звiтнiсть складена на основi дiйсних облiкових даних. В ходi перевiрки Аудитор не отримав свiдоцтв щодо iснування загрози безперервностi дiяльностi Товариства. 6. IНША ДОПОМIЖНА IНФОРМАЦIЯ. 6.1.Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства. Вартiсть чистих активiв Товариства визначена шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов’язань, прийнятих до розрахунку. Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних товариств здiйснювався згiдно Методичних рекомендацiй Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств вiд 17.11.2004 року №485 з метою реалiзацiї положень ст. 155 „Статутний капiтал акцiонерного товариства”, зокрема п.3 Цивiльного кодексу України. Розрахункова вартiсть чистих активiв Товариства на кiнець звiтного перiоду складає 314752 тис. грн. Заявлений статутний капiтал складає 105527 тис. грн. На кiнець звiтного перiоду неоплаченого та вилученого капiталу у Товариства немає, тобто скоригована сума статутного капiталу складає 105527 тис. грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв є бiльшою суми скоригованого статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам ст. 155 п.3 §.1 гл. 8 р.1 кн. 1 Цивiльного кодексу України (зi змiнами та доповненнями), i розмiр статутного капiталу ПАТ «Кiровоградолiя» за 2014-2016 р. р. в повнiй мiрi забезпечений чистими активами товариства. ПАТ «Кiровоградолiя» у повному комплектi рiчної фiнансовiй звiтностi („Баланс” – Звiт про фiнансовий стан, „Звiт про фiнансовi результати” – Звiт про сукупний дохiд, „Звiт про рух грошових коштiв” – за прямим методом, „Звiт про власний капiтал”, „Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi /текстова частина/” i додатки) за 2014-2016 р. р. у повнiй мiрi розкрило iнформацiю про вартiсть чистих активiв товариства. 6.2.Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю Пiд час виконання завдання аудитор здiйснив аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом у вiдповiдностi з МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть». В результатi проведення аудиторських процедур Аудитор не отримав аудиторськi докази того, що фiнансова звiтнiсть була суттєво викривлена у зв’язку з iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю. 6.3.Значнi правочини. У вiдповiдностi до протоколу загальних зборiв акцiонерiв № 38 вiд 22.04.16 року було надано попередню згоду на вчинення стосовно значних правочинiв, у контекстi Закону України «Про акцiонернi товариства». На думку аудитора, у контекстi вимог ст. 70 роздiлу XIII Закону України «Про акцiонернi товариства» (зi змiнами та доповненнями), вiдбулися значнi правочини, стосовно яких було надано попередню згоду та затверджено протоколами наглядової ради вiд 22.08.2016 року та 09.11.2016 року. Аудитором були виконанi процедури щодо дотримання Товариством вимог законодавства стосовно значних правочинiв. На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв Аудитор може зробити висновок, що Товариство дотримувалось вимог законодавства стосовно значних правочинiв. 6.4 Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вимогам законодавства Протягом звiтного року в акцiонерному товариствi функцiонували наступнi органи управлiння: загальнi збори акцiонерiв, наглядова рада, директор. Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується Статутом Товариства, затвердженого рiшенням загальних зборiв вiд 22 квiтня 2016 року (Протокол № 38 вiд 22 квiтня 2016 р.). Дiючий Статут ПАТ «Кiровоградолiя» в цiлому не суперечить вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства». В ПАТ «Кiровоградолiя» станом на 31.12.2016 року вiдсутнi будь-якi внутрiшнi положення, дiяльнiсть органiв управлiння регламентуються Статутом. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю здiйснює незалежний аудитор.. 6.5 Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов’язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 «Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб’єкта господарювання i його середовища», аудитор виконав процедури необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовувалася пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства у вiдповiдностi до МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi». Аудитором були поданi запити до управлiнського персоналу та iнших працiвникiв суб’єкта господарювання, якi на думку аудитора, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення в наслiдок шахрайства або помилки. Аудитором виконанi аналiтичнi процедури, в тому числi по сутi з використанням деталiзованих даних, спостереження та iншi. Аудитор отримав розумiння, зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб’єкта господарювання, структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов’язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв. Аудитор не отримав доказiв обставин, якi можуть свiдчити про можливiсть того, що фiнансова звiтнiсть мiстить суттєве викривлення внаслiдок шахрайства. 6.6 Аналiз фiнансового стану Товариства Довiдка про фiнансовий стан Товариства, яка додається до аудиторського висновку, мiстить визначення коефiцiєнтiв, на пiдставi яких здiйснюється аналiз фiнансового стану товариства. Джерелами визначення даних показникiв були: „Баланс” (форма №1) станом на 31 грудня 2016 року. Звiт про фiнансовi результати (форма №2-) за 2016 рiк. Аналiз показникiв фiнансового стану платоспроможностi та фiнансової стабiльностi Товариства станом на 31.12.2016 року (Додаток № 1) свiдчить про те, що загальний фiнансовий стан Товариства є позитивним в зв’язку з його достатньою лiквiднiстю, забезпеченiсть заборгованостi власним капiталом в межах норми, обсяги залучених коштiв також в межах норми. 7. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ: Повне найменування: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю „Аудиторська фiрма „Український корпоративний аудит” (Аудитор). Код за ЄДРПОУ: 33620564. Номер та дата видачi свiдоцтва про внесення до реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, що одноособово надають аудиторськi послуги, виданого Аудиторською палатою України: Свiдоцтво №3615 згiдно рiшення №150/4 Аудиторської палати України вiд 30.06.2005 р,. термiн чинностi подовжено до 29 сiчня 2020 року (згiдно рiшення №307/3 вiд 29.01.2015 р.). Мiсцезнаходження: Україна, 04050, м. Київ, Шевченкiвський р-н, вул. Мельникова, б. 12. Телефон (факс) аудиторської фiрми: (062) 206-84-23. Дата i номер договору на проведення аудиту: №10/03/17-36П вiд 10.03.2017 р. Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту: Дата початку перевiрки 10.03.2017 р., дата закiнчення перевiрки 11.04.2017 р. Виконавець Сертифiкат аудитора серiї А №005638 рiшення Аудиторської палати України №130 вiд 25 грудня 2003 р. Продовження строку дiї до 25 грудня 2013 р. — рiшення Аудиторської палати України №195/2 вiд 30 жовтня 2008 р. Продовження строку дiї до 25 грудня 2018 р. — рiшення Аудиторської палати України №281/2 вiд 31 жовтня 2013 р. Лук’янова Н.В. Директор ТОВ «Аудиторська фiрма «Український корпоративний аудит» сертифiкат серiї А №005638, рiшення Аудиторської палати України №130 вiд 25 грудня 2003 р. Продовження строку дiї до 25 грудня 2013 р.— рiшення Аудиторської палати України № 195/2 вiд 30 жовтня 2008 р. Продовження строку дiї до 25 грудня 2018 р. — рiшення Аудиторської палати України №281/2 вiд 31 жовтня 2013 р. Лук’янова Н.В.
.
.
.