ПРАТ "Кропивницький ОЕЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00373869
Телефон: 0522390122
Юридична адреса: вул. Урожайна, 30, м. Кропивницький, поштовий індекс: 25030
 
Дата розміщення: 28.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

5. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

N з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

122.08.2016170000.000366889.00046.340
Зміст інформації:
22.08.2016 наглядовою радою ПАТ "Кiровоградолiя" (протокол №б/н вiд 22.08.2016) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме: договору про надання послуг по прийманню, переробцi насiння соняшника та видачi продуктiв переробки мiж ПАТ «Кiровоградолiя» та ТОВ "Кернел-Трейд", який був схвалений (попередньо) загальними зборами (протокол №б/н вiд 22.04.2016). Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину: 170 000 тис.грн., вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 366 889 тис.грн., спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 46,34 %. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством, Статутом ПАТ "Кiровоградолiя" не передбаченi.
209.11.201650000.000366889.00013.630
Зміст інформації:
09.11.2016 наглядовою радою ПАТ "Кiровоградолiя" (протокол №б/н вiд 09.11.2016) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме: додаткової угоди до договору купiвлi-продажу електроенергiї за нерегульованим тарифом з ПРАТ "ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП", за яким ПРАТ "ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП" здiйснює продаж електроенергiї, а ПАТ "Кiровоградолiя" оплачує спожиту електроенергiю. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину: 50 000 тис.грн., вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 366 889 тис.грн., спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 13,63%. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством, статутом ПАТ "Кiровоградолiя" не передбаченi.