ПРАТ "Кропивницький ОЕЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00373869
Телефон: 0522390122
Юридична адреса: вул. Урожайна, 30, м. Кропивницький, поштовий індекс: 25030
 
Дата розміщення: 28.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

4. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

N з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

122.04.2016126868275.000999.000999.000
Зміст інформації:
25.373655 126 868 275 22.04.2016 загальними зборами акцiонерiв ПРАТ "Вовчанський ОЕЗ" (протокол №38 вiд 22.04.2016) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв у строк по 22.04.2017 (включно), за умови попереднього погодження таких правочинiв наглядовою радою товариства, наступного характеру: купiвля – продаж, вiдчуження або набуття у власнiсть будь-якого майна, застава (у тому числi iпотека), порука, надання або одержання послуг, позик, кредитiв, оренда, користування майном, фiнансовий лiзинг. Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 126 868 275 тис. грн. (5 (п'ять) млрд. доларiв США за курсом НБУ 25,373655 грн. станом на 22.04.2016), вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: _________ тис.грн., спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: _________%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 5 233 209 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 5 233 209 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» 5 233 209 штук, «проти» прийняття рiшення – немає.