ПРАТ "Кропивницький ОЕЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00373869
Телефон: 0522390122
Юридична адреса: вул. Урожайна, 30, м. Кропивницький, поштовий індекс: 25030
 
Дата розміщення: 28.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Солнцев Микола Миколайович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

28.04.2017

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КIРОВОГРАДОЛIЯ"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ 00373869
4. Місцезнаходження Україна, 25013, Кіровоградська область, ,, м. Кiровоград, вул. Урожайна, 30
5. Міжміський код, телефон та факс 0522-390-128; 390-118; 390-115; бух, 24-59-78
6. Електронна поштова адреса r.uschapovsky@kernel.ua


ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

26.04.2017

(дата)

2. Річна інформаця опублікована у

№79, "Вiдомостi НКЦПФР"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

26.04.2017

(дата)


3. Річна інформація розміщена на сторінці

http://kirovogradoliya.pat.ua/

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

28.04.2017

(дата)