ПРАТ "Кропивницький ОЕЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00373869
Телефон: 0522390122
Юридична адреса: вул. Урожайна, 30, м. Кропивницький, поштовий індекс: 25030
 
Дата розміщення: 28.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 27.04.2015
Кворум зборів** 99.97
Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах.
1.Про обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв.
2.Про обрання секретаря Загальних зборiв та затвердження регламенту Загальних зборiв.
3.Про затвердження рiчного звiту Товариства.
4.Про розподiл прибутку (покриття збиткiв) Товариства.
5.Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту виконавчого органу.
6.Про вiдкликання (припинення повноважень) та обрання члена Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правового або трудового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правового або трудового договору з членом Наглядової ради.
7.Про попереднє схвалення значних правочинiв.
8.Затвердження додаткової угоди до договору поруки № 00XY1P005 вiд “26” жовтня 2012 року, що укладений мiж Товариством та ВАТ "АЛЬФА-БАНК" та надання згоди на будь-яке збiльшення обсягу вiдповiдальностi Товариства за вказаним договором поруки.
9.Затвердження додаткової угоди до договору поруки № 00XY2P006 вiд “26” жовтня 2012 року, що укладений мiж Товариством та ВАТ "АЛЬФА-БАНК" та надання згоди на будь-яке збiльшення обсягу вiдповiдальностi Товариства за вказаним договором поруки.


Результати розгляду питань порядку денного.
Вирiшили. 1.Обрати лiчильну комiсiю Загальних зборiв акцiонерiв Товариства у складi: голова лiчильної комiсiї – Стратонова Ольга Анатолiївна, члени лiчильної комiсiї – Нагорна Iрина Василiвна, Iгнатенко Євгенiй Вiкторович.
2.Секретарем Загальних зборiв обрати Погребнюк Олену Олександрiвну. Затвердити наступний регламент Загальних зборiв: доповiдi з питань порядку денного – до 10 хвилин; прийняття рiшень з питань порядку денного - до 10 хвилин; виступи в дебатах - до 10 хвилин; довiдки - до 5 хвилин, i закiнчити збори без перерви не бiльш як за 2 години.
3.Затвердити рiчний звiт Товариства за 2014 рiк.
4.Збитки за результатами дiяльностi Товариства в 2014 роцi покрити за рахунок прибуткiв минулих перiодiв.
5.Затвердити звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк.
Затвердити звiт Наглядової ради Товариства про результати дiяльностi у 2014 роцi.
6.1.(а) затвердити умови цивiльно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради (згiдно з запропонованим проектом);
(б) встановити, що член Наглядової ради виконує свої обов’язки на безоплатнiй основi;
(в) встановити строк повноважень члена Наглядової ради тривалiстю у 3 роки;
(г) обрати директора Товариства уповноваженою особою на пiдписання цивiльно-правового договору з членом Наглядової ради.
(д) вiдкликати (припинити повноваження) члена Наглядової ради – Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Кернел-Капiтал».
2.Обрати членом наглядової ради товариства Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Кернел-Капiтал».
7.Схвалити (попередньо) значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством у строк до 26 квiтня 2016 року, за умови попереднього погодження таких правочинiв Наглядовою радою Товариства, граничною вартiстю, що становить суму в українських гривнях еквiвалентну 5 (п’ять) млрд. доларiв США, наступного характеру: купiвля – продаж, вiдчуження або набуття у власнiсть будь-якого майна, застава (у тому числi iпотека), порука, надання або одержання послуг, позик, кредитiв, оренда, користування майном, фiнансовий лiзинг.
8.Затвердити додаткову угоду №3 вiд 25 грудня 2014 року до договору поруки №00XY1P005 вiд 26 жовтня 2012 року, укладену мiж Товариством та ВАТ "АЛЬФА-БАНК".
Надати згоду на будь-якi майбутнi змiни Кредитної угоди №00XY1L вiд 12.10.2012р. про вiдкриття вiдновлюваної кредитної лiнiї в iноземнiй валютi, укладеної мiж ВАТ "АЛЬФА-БАНК" та (рос.) Закрытым акционерным обществом "Масло Ставрополья" (надалi – Договiр про вiдкриття кредитної лiнiї – 1) , в тому числi такi, внаслiдок яких вiдбудеться збiльшення обсягу вiдповiдальностi Товариства як поручителя, зокрема, але не виключно, будь-якi змiни договору про вiдкриття кредитної лiнiї, внаслiдок яких збiльшується розмiр частини (траншу) кредитної лiнiї, строк користування частиною (траншем) кредитної лiнiї та/або розмiр процентiв за користування кредитною лiнiєю/траншем, та/або розмiр комiсiйних винагород, та/або розмiр неустойки (пенi, штрафiв), та/або розмiр будь-яких iнших платежiв, якi (рос.) Закрытое акционерное общество "Масло Ставрополья", згiдно з Договором про вiдкриття кредитної лiнiї - 1 має сплачувати ВАТ “АЛЬФА-БАНК” та за виконання яких Товариство поручилося згiдно з договором поруки № 00XY1P005 вiд 26 жовтня 2012 року, i погодитися з тим, що такi змiни не є пiдставою для припинення поруки наданої Товариством та не потребують окремого рiшення загальних зборiв акцiонерiв, i встановлена порука залишиться чинною протягом строку дiї договору поруки № 00XY1P005 вiд 26 жовтня 2012 року, а Товариство буде вiдповiдати перед ВАТ “АЛЬФА-БАНК” у тому ж обсязi, що i (рос.) Закрытое акционерное общество "Масло Ставрополья", з урахуванням будь-яких майбутнiх змiн обсягу вiдповiдальностi (рос.) Закрытого акционерного общества "Масло Ставрополья" за Договором про вiдкриття кредитної лiнiї - 1. Дана згода є безумовною, безвiдкличною i не обмеженою строком дiї.
Уповноважити Директора Товариства або уповноважену ним особу на власний розсуд змiнювати умови викладенi в договорi поруки № 00XY1P005 вiд 26 жовтня 2012 року, умови пов’язанi з будь-якими змiнами обсягу вiдповiдальностi (рос.) Закрытого акционерного общества "Масло Ставрополья" за Договором про вiдкриття кредитної лiнiї – 1, в тому числi такi, внаслiдок яких вiдбудеться збiльшення обсягу вiдповiдальностi Товариства за договором поруки № 00XY1P005 вiд 26 жовтня 2012 року. При цьому укладенi додатковi угоди (угоди про внесення змiн) про внесення вищезазначених змiн не потребують окремого рiшення загальних зборiв акцiонерiв про подальше затвердження.
9.Затвердити додаткову угоду №3 вiд 25 грудня 2014 року до договору поруки № 00XY2P006 вiд 26 жовтня 2012 року, укладену мiж Товариством та ВАТ "АЛЬФА-БАНК".
Надати згоду на будь-якi майбутнi змiни Кредитної угоди №00XY2L вiд 12.10.2012р. про вiдкриття вiдновлюваної кредитної лiнiї в iноземнiй валютi, укладеної мiж ВАТ "АЛЬФА-БАНК" та (рос.) Обществом с ограниченной ответственностью «Усть-Лабинский эфирномасло-экстракционный комбинат «Флорентина» (надалi – Договiр про вiдкриття кредитної лiнiї – 2), в тому числi такi, внаслiдок яких вiдбудеться збiльшення обсягу вiдповiдальностi Товариства як поручителя, зокрема, але не виключно, будь-якi змiни договору про вiдкриття кредитної лiнiї, внаслiдок яких збiльшується розмiр частини (траншу) кредитної лiнiї, строк користування частиною (траншем) кредитної лiнiї та/або розмiр процентiв за користування кредитною лiнiєю/траншем, та/або розмiр комiсiйних винагород, та/або розмiр неустойки (пенi, штрафiв), та/або розмiр будь-яких iнших платежiв, якi (рос.) Общество с ограниченной ответственностью «Усть-Лабинский эфирномаслоэкстракционный комбинат «Флорентина», згiдно з Договором про вiдкриття кредитної лiнiї - 2 повинно сплачувати ВАТ “АЛЬФА-БАНК” та за виконання яких Товариство поручилося згiдно з договором поруки № 00XY2P006 вiд 26 жовтня 2012 року, i погодитися з тим, що такi змiни не є пiдставою для припинення поруки наданої Товариством та не потребують окремого рiшення загальних зборiв акцiонерiв, i встановлена порука залишиться чинною протягом строку дiї договору поруки №0XY2P006 вiд 26 жовтня 2012 року, а Товариство буде вiдповiдати перед ВАТ “АЛЬФА-БАНК” у тому ж обсязi, що i (рос.) Общество с ограниченной ответственностью «Усть-Лабинский эфирномаслоэкстракционный комбинат «Флорентина», з урахуванням будь-яких майбутнiх змiн обсягу вiдповiдальностi (рос.) Общества с ограниченной ответственностью «Усть-Лабинский эфирномаслоэкстракционный комбинат «Флорентина» за Договором про вiдкриття кредитної лiнiї - 2. Дана згода є безумовною, безвiдкличною i не обмеженою строком дiї.
Уповноважити Директора Товариства або уповноважену ним особу на власний розсуд змiнювати умови викладенi в договорi поруки № 00XY2P006 вiд 26 жовтня 2012 року, умови пов’язанi з будь-якими змiнами обсягу вiдповiдальностi (рос.) Общества с ограниченной ответственностью «Усть-Лабинский эфирномаслоэкстракционный комбинат «Флорентина» за Договором про вiдкриття кредитної лiнiї – 2, в тому числi такi, внаслiдок яких вiдбудеться збiльшення обсягу вiдповiдальностi Товариства за договором поруки № 00XY2P006 вiд 26 жовтня 2012 року. При цьому укладенi додатковi угоди (угоди про внесення змiн) про внесення вищезазначених змiн не потребують окремого рiшення загальних зборiв акцiонерiв про подальше затвердження.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.