ПРАТ "Кропивницький ОЕЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00373869
Телефон: 0522390122
Юридична адреса: вул. Урожайна, 30, м. Кропивницький, поштовий індекс: 25030
 
Дата розміщення: 28.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Солнцев Микола Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1982
5) освіта** вища, Нацiональний технiчний унiверситет «Харкiвський полiтехнiчний iнститут», спецiалiзацiя – системи управлiння виробництвом та розподiлом електроенергiї, квалiфiкацiя – iнженер-електрик, 2006 рiк
6) стаж роботи (років)** 10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПРАТ «Полтавський олiйноекстракцiйний завод – Кернел груп», головний енергетик, 21.01.2010 – 10.10.2011; заступник директора з технiчного забезпечення, 11.10.2011 – 27.06.2013.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 01.07.2015, по 30.06.2016
9) опис Повноваження та обов'язки директора визначаються статутом товариства та посадовою iнструкцiєю, основними серед яких є: планування та органiзацiя господарської, кадрової, фiнансово-економiчної роботи, забезпечення дiяльностi Товариства всiх його структурних пiдроздiлiв, забезпечення її ефективностi в iнтересах акцiонерiв, органiзацiя виконання рiшень загальних зборiв та ради Товариства. Розмiр виплаченої винагороди встановлений згiдно штатного розкладу. Винагорода у натуральнiй формi директору Товариством не надавалася. Письмової згоди на розкриття паспортних даних та розмiр виплаченої винагороди фiзична особа не надавала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи - 10 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi обiймав Солнцев М. М. протягом останнiх п’яти рокiв - ПРАТ «ПОЕЗ – КЕРНЕЛ ГРУП», головний енергетик, заступник директора з технiчного забезпечення. Не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Протягом звiтного перiоду у персональному складi посадової особи вiдбулися змiни: 30.06.2015 наглядова рада ПАТ «Кiровоградолiя» (протокол № б/н вiд 30.06.2015) прийняла рiшення переукласти трудовий контракт з директором товариства Солнцевим Миколою Миколайовичем на новий строк з 01.07.2015 по 30.06.2016, в зв’язку iз закiнченням 30.06.2015 термiну його повноважень.


1) посада Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кавун Людмила Вiкторiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1973
5) освіта** вища , Кiровоградський нацiональний технiчний унiверситет, Облiк i аудит, 2005
6) стаж роботи (років)** 25
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** директор ТОВ "АТП-2004"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 10.09.2014, безстроково
9) опис Головний бухгалтер забезпечує ведення бухгалтерського облiку з дотриманням вимог законодавства України. Основними обов'язками є ведення, складання та надання у встановленi строки фiнансової звiтностi, контроль за вiдображенням на вiдповiдних рахунках всiх господарсь ких операцiй, дотримання технологiї обробки бухгалтерської iнформацiї i порядку документообороту. Розмiр виплаченої винагороди встановлений згiдно штатного розкладу. Винагорода у натуральнiй формi головному бухгалтеру Товариством не надавалася. Письмової згоди на розкриття паспортних даних та розмiр виплаченої винагороди фiзична особа не надавала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Загальний стаж роботи - 25 рокiв. Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв - директор ТОВ «АТП-2004», м. Кiровоград Протягом звiтного перiоду у персональному складi посадової особи змiн не було.


1) посада Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Кернел-Капiтал"
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, 32768392, д/н
4) рік народження** д/н
5) освіта** д/н
6) стаж роботи (років)** 0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** д/н
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 27.04.2015, 3 роки
9) опис До компетенцiї наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законом, статутом, а також переданих на вирiшення наглядової ради загальними зборами. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Кернел - Капiтал» - член Наглядової ради (обраний згiдно з протоколом Загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.03.2012 року № 34 та строк повноважень якого спливає 29.03.2015 року. Член наглядової ради винагороду не отримує. Протягом звiтного року в персональному складi посадової особи вiдбулися змiни : згiдно з рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Кiровоградолiя" (протокол №37 вiд 27.04.2015) припинено повноваження члена наглядової ради, та переобрано на наступний термiн 3 роки членом наглядової ради – Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Кернел - Капiтал» (код за ЄДРПОУ 32768392; мiсцезнаходження: провул. Шевченка Тараса, буд.3, м. Київ, 01001).


___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ДиректорСолнцев Микола Миколайовичд/н, д/н, д/н000000
Головний бухгалтерКавун Людмила Вiкторiвнад/н, д/н, д/н000000
Член наглядової радиТовариство з обмеженою вiдповiдальнiсть "Кернел-Капiтал"д/н, 32768392, д/н523295999.177575875232959000
Усього 5232959 99.17757587 5232959 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.