ПРАТ "Кропивницький ОЕЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00373869
Телефон: 0522390122
Юридична адреса: вул. Урожайна, 30, м. Кропивницький, поштовий індекс: 25030
 
Дата розміщення: 30.04.2015

Річний звіт за 2014 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 31.12.2014
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "КIРОВОГРАДОЛIЯ" за ЄДРПОУ 00373869
Територія   за КОАТУУ 3510136300
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління   за СПОДУ
Вид економічної діяльності Виробництво олії та тваринних жирів за КВЕД 10.41
Середня кількість працівників1 344    
Одиниця виміру тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Адреса, телефон 25013, м. Кiровоград, вул. Урожайна, буд. 30
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2014 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 1662 1590 1643
первісна вартість 1001 2043 2058 1948
накопичена амортизація 1002 381 468 305
Незавершені капітальні інвестиції 1005 767 801 0
Основні засоби: 1010 240175 221295 254245
первісна вартість 1011 426879 427352 428481
знос 1012 186704 206057 174236
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030
0 0 0
інші фінансові інвестиції 1035 6 6 6
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 29 23 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 976 1161
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 249
Усього за розділом I 1095 242639 224691 257304
II. Оборотні активи
Запаси 1100 4376 6602 4933
Виробничі запаси 1101 4236 6454 4536
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 125 117 382
Товари 1104 15 31 15
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 36976 29925 47198
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130
4253 3929 2901
з бюджетом 1135 8101 7549 454
у тому числі з податку на прибуток 1136 1711 3067 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 29 55252 52
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 3396 196 190
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 3396 196 0
Витрати майбутніх періодів 1170 9091 150 2849
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181
0 0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 71 22 20
Усього за розділом II 1195 66293 103625 58597
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 308932 328316 315901

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 105527 105527 105527
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 164950 164396 164950
Додатковий капітал 1410 7693 7693 7693
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 600 600 600
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 694 -6440 1121
Неоплачений капітал 1425 (0) (0) (0)
Вилучений капітал 1430 (0) (0) (0)
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 279464 271776 279891
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 849 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 25499 50304 32331
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 26348 50304 32875
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 258 89 421
за розрахунками з бюджетом 1620 223 240 731
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 306 1787 268
за розрахунками з оплати праці 1630 737 641 626
за одержаними авансами 1635 20 0 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 900 2793 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 676 686 1089
Усього за розділом IІІ 1695 3120 6236 3135
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 308932 328316 315901

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

Солнцев М.М.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Кавун Л.В.

 

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.