ПРАТ "Кропивницький ОЕЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00373869
Телефон: 0522390122
Юридична адреса: вул. Урожайна, 30, м. Кропивницький, поштовий індекс: 25030
 
Дата розміщення: 30.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Публiчне акцiонерне товариство " УкрСиббанк"
Організаційноправова форма Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 09807750
Місцезнаходження д/н, Харківська область, ,, м.Харкiв, 61050, пр-т Московський, 60
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Серiя АЕ № 286556
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 08.10.2013
Міжміський код та телефон (057) 738-80-54
Факс (057)738-80-54
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – депозитарної дiяльностi, а саме – депозитарної дiяльностi депозитарної установи
Опис Договiр № № ЕМ- 12/01 вiд 12 листопада 2010 року.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ПАТ "Нацiональний депозитарiй України "
Організаційноправова форма Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження д/н, м. Київ, ,, м. Київ, 04071, вул. Нижнiй Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності д/н
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа д/н
Міжміський код та телефон (044) 377-70-16
Факс (044) 279-10-78
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю. Дiяльнiсть не лiцензується
Опис Договiр № Е-2085 про обслуговування емiсiї цiнних паперiв вiд 15.11.2010.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю „Аудиторська фiрма „Український корпоративний аудит”
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 33620564
Місцезнаходження д/н, м. Київ, ,, м. Київ, 04050, вул. вул. Мельникова, б. 12.
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 3615
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 29.01.2015
Міжміський код та телефон (062) 206-84-23
Факс (062) 206-84-23
Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть
Опис Договiр №16/03/15-31П вiд 16.03.2015 р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ПАТ "Українська бiржа"
Організаційноправова форма Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 36184092
Місцезнаходження д/н, м. Київ, ,, м. Київ, 01601, вул. Шовковична, 42-44, 6 поверх
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 399339
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 22.10.2010
Міжміський код та телефон (044) 495-74-74
Факс 495-74-73
Вид діяльності Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку.
Опис Договiр №115/L вiд 08.12.2011р.