ПРАТ "Кропивницький ОЕЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00373869
Телефон: 0522390122
Юридична адреса: вул. Урожайна, 30, м. Кропивницький, поштовий індекс: 25030
 
Дата розміщення: 30.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 28.04.2014
Кворум зборів** 99.21
Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах.
1.Про обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв.
2.Про обрання секретаря Загальних зборiв та затвердження регламенту Загальних зборiв.
3.Про затвердження рiчного звiту Товариства.
4.Про розподiл прибутку (покриття збиткiв) Товариства.
5.Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту виконавчого органу.
6.Про попереднє схвалення значних правочинiв.
7.Про надання дозволу на укладення Товариством додаткової угоди до договору поруки №00XY1P005 вiд 26.10.2012р iз ОАО «АЛЬФА-БАНК» та уповноваження Директора Товариства на укладення додаткової угоди до договору поруки.
8.Про надання дозволу на укладення Товариством додаткової угоди до договору поруки №00XY2P006 вiд 26.10.2012р. iз ОАО «АЛЬФА-БАНК» та уповноваження Директора Товариства на укладення додаткової угоди до договору поруки.

Результати розгляду питань порядку денного.
Вирiшили. 1.Обрати лiчильну комiсiю Загальних зборiв акцiонерiв Товариства у складi: голова лiчильної комiсiї – Супруненко Наталiя Володимирiвна, члени лiчильної комiсiї – Бушко Артем Миколайович, Дорохова Олена Iгорiвна.
2.Секретарем Загальних зборiв обрати Погребнюк Олену Олександрiвну. Затвердити наступний регламент Загальних зборiв: доповiдi з питань порядку денного – до 10 хвилин; прийняття рiшень з питань порядку денного - до 10 хвилин; виступи в дебатах - до 10 хвилин; довiдки - до 5 хвилин, i закiнчити збори без перерви не бiльш як за 2 години.
3.Затвердити рiчний звiт Товариства за 2013 рiк.
4.Збитки за результатами дiяльностi Товариства в 2013 роцi покрити за рахунок прибуткiв минулих перiодiв.
5.Затвердити звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк.
Затвердити звiт Наглядової ради Товариства про результати дiяльностi у 2013 роцi.
6.Схвалити (попередньо) значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством у строк до 28 квiтня 2015 року, за умови попереднього погодження таких правочинiв Наглядовою радою Товариства, граничною вартiстю 20 (двадцять) млрд. гривень, наступного характеру: купiвля – продаж, вiдчуження або набуття у власнiсть будь-якого майна, застава (у тому числi iпотека), порука, надання або одержання послуг, позик, кредитiв, оренда, користування майном, фiнансовий лiзинг.
7.Надати Товариству дозвiл на збiльшення обсягу вiдповiдальностi Товариства та на укладення Товариством iз Банком додаткової угоди до Договору поруки-1, укладеним в забезпечення виконання Боржником-1 у повному обсязi своїх обов'язкiв перед Банком за Кредитною угодою-1, у зв’язку iз змiною розмiру процентiв за користування кредитом наданим Боржнику-1 вiдповiдно до Кредитної угоди-1, а саме, встановленням наступного розмiру процентiв: 8,35 % (вiсiм цiлих 35/100 процентiв) рiчних + ставка LIBOR USD, строковостi, що вiдповiдає перiодичностi перегляду процентної ставки, а починаючи з 01.11.2014 року, у випадку невиконання умов п. 4.10. Кредитної угоди-1, сплачувати Банку проценти за ставкою iз розрахунку 9,35 % (Дев'ять цiлих 35/100 вiдсоткiв) рiчних + ставка LIBOR USD, термiновостi, що вiдповiдає перiодичностi перегляду процентної ставки. При цьому, ставка LIBOR USD визначається у вiдповiдностi з даними Reuters Page LIBOR 01 на дату (Т-3), де «Т» - дата надання Кредиту, зазначена у вiдповiднiй Заявцi Боржника-1, «3» – число робочих днiв. При цьому вказана ставка LIBOR USD округлюється до двох знакiв пiсля коми в бiльшу сторону. Крiм того, ставка LIBOR USD фiксується Банком один раз на три мiсяцi вiд дати надання Кредиту в односторонньому порядку та визначається у вiдповiдностi з даними Reuters Page LIBOR 01 на дату (Т-3), де дата «Т» - дата перегляду процентної ставки Банком, що визначається у вiдповiдностi з частотою перегляду процентної ставки, «3» – число робочих днiв.
Надати згоду на будь-якi майбутнi змiни Кредитної угоди-1, в тому числi такi, внаслiдок яких вiдбудеться збiльшення обсягу вiдповiдальностi Товариства як поручителя, зокрема, але не виключно, будь-якi змiни Кредитної угоди-1, внаслiдок яких збiльшується розмiр частини (траншу) кредитної лiнiї, строк користування частиною (траншем) кредитної лiнiї та/або розмiр процентiв за користування кредитною лiнiєю/траншем/, та/або комiсiйних винагород, та/або неустойки (пенi, штрафiв), та/або будь-яких iнших платежiв, якi Боржник-1 згiдно з Кредитною угодою-1 повинен сплачувати Банку та за виконання яких Товариство поручається згiдно з Договором поруки-1, i погодитися з тим, що такi змiни не є пiдставою для припинення поруки наданої Товариством та не потребують окремого рiшення загальних зборiв акцiонерiв, i встановлена порука залишиться чинною протягом строку дiї Договору поруки-1, а Товариство буде вiдповiдати перед Банком у тому ж обсязi, що i Боржник-1, з урахуванням будь-яких майбутнiх змiн обсягу вiдповiдальностi Боржника-1 за Кредитною угодою-1. Дана згода є безумовною, безвiдкличною i не обмеженою строком дiї.
Уповноважити Директора Товариства або уповноважену ним особу визначати та змiнювати решту умов додаткової угоди до Договору поруки-1, що не визначенi цим рiшенням, та пiдписати додаткову угоду до Договору поруки-1 вiд iменi Товариства, а також вносити змiни в решту умов Договору поруки-1 та пiдписувати пов’язанi з цими змiнами всi додатковi угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому.
8.Надати Товариству дозвiл на збiльшення обсягу вiдповiдальностi Товариства та на укладення Товариством iз Банком додаткової угоди до Договору поруки-2, укладеним в забезпечення виконання Боржником-2 у повному обсязi своїх обов'язкiв перед Банком за Кредитною угодою-2, у зв’язку iз змiною розмiру процентiв за користування кредитом наданим Боржнику-2 вiдповiдно до Кредитної угоди-2, а саме, встановленням наступного розмiру процентiв: 8,35 % (вiсiм цiлих 35/100 процентiв) рiчних + ставка LIBOR USD, строковостi, що вiдповiдає перiодичностi перегляду процентної ставки, а починаючи з 01.11.2014 року, у випадку невиконання умов п. 4.10. Кредитної угоди-2, сплачувати Банку проценти за ставкою iз розрахунку 9,35 % (дев'ять цiлих 35/100 вiдсоткiв) рiчних + ставка LIBOR USD, термiновостi, що вiдповiдає перiодичностi перегляду процентної ставки. При цьому, ставка LIBOR USD визначається у вiдповiдностi з даними Reuters Page LIBOR 01 на дату (Т-3), де «Т» - дата надання Кредиту, зазначена у вiдповiднiй Заявцi Боржника-2, «3» – число робочих днiв. При цьому вказана ставка LIBOR USD округлюється до двох знакiв пiсля коми в бiльшу сторону. Крiм того, ставка LIBOR USD фiксується Банком один раз на три мiсяцi вiд дати надання Кредиту в односторонньому порядку та визначається у вiдповiдностi з даними Reuters Page LIBOR 01 на дату (Т-3), де дата «Т» - дата перегляду процентної ставки Банком, що визначається у вiдповiдностi з частотою перегляду процентної ставки, «3» – число робочих днiв.
Надати згоду на будь-якi майбутнi змiни Кредитної угоди-2, в тому числi такi, внаслiдок яких вiдбудеться збiльшення обсягу вiдповiдальностi Товариства як поручителя, зокрема, але не виключно, будь-якi змiни Кредитної угоди-2, внаслiдок яких збiльшується розмiр частини (траншу) кредитної лiнiї, строк користування частиною (траншем) кредитної лiнiї та/або розмiр процентiв за користування кредитною лiнiєю/траншем/, та/або комiсiйних винагород, та/або неустойки (пенi, штрафiв), та/або будь-яких iнших платежiв, якi Боржник-2 згiдно з Кредитною угодою-2 повинен сплачувати Банку та за виконання яких Товариство поручається згiдно з Договором поруки-2, i погодитися з тим, що такi змiни не є пiдставою для припинення поруки наданої Товариством та не потребують окремого рiшення загальних зборiв акцiонерiв, i встановлена порука залишиться чинною протягом строку дiї Договору поруки-2, а Товариство буде вiдповiдати перед Банком у тому ж обсязi, що i Боржник-2, з урахуванням будь-яких майбутнiх змiн обсягу вiдповiдальностi Боржника-2 за Кредитною угодою-2. Дана згода є безумовною, безвiдкличною i не обмеженою строком дiї.
Уповноважити Директора Товариства або уповноважену ним особу визначати та змiнювати решту умов додаткової угоди до Договору поруки-2, що не визначенi цим рiшенням, та пiдписати додаткову угоду до Договору поруки-2 вiд iменi Товариства, а також вносити змiни в решту умов Договору поруки-2 та пiдписувати пов’язанi з цими змiнами всi додатковi угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому.Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не вносились.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.