ПРАТ "Кропивницький ОЕЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00373869
Телефон: 0522390122
Юридична адреса: вул. Урожайна, 30, м. Кропивницький, поштовий індекс: 25030
 
Дата розміщення: 30.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Публiчне акцiонерне товариство "КIРОВОГРАДОЛIЯ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) серiя А00 №076742
3. Дата проведення державної реєстрації 06.04.1993
4. Територія (область)* Кіровоградська область
5. Статутний капітал (грн) 105527060
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 344
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

10.41 - Виробництво олiї та твариних жирiв

46.33 - Оптова торгiвля молочними продуктами,яйцями,харчовими олiями та жирами

35.11 - Виробництро електроенергiї

10. Органи управління підприємства

Iнформацiю про органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства.

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Вiддiлення "Кiровоградське ПАТ "Альфа-Банк"
2) МФО банку 300346
3) Поточний рахунок 26005010401702
4) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
Вiддiлення «Кiровоградське» ПАТ «Альфа Банк»
5) МФО банку 300346
6) Поточний рахунок 26006010401701