ПРАТ "Кропивницький ОЕЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00373869
Телефон: 0522390122
Юридична адреса: вул. Урожайна, 30, м. Кропивницький, поштовий індекс: 25030
 
Дата розміщення: 30.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 240175 221295 0 0 240175 221295
будівлі та споруди 152708 143148 0 0 152708 143148
машини та обладнання 85107 75986 0 0 85107 75986
транспортні засоби 345 217 0 0 345 217
інші 2015 1924 0 0 2015 1924
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 240175 221295 0 0 240175 221295
Опис Термiни корисної експлуатацiї об’єктiв основних засобiв визначаються комiсiєю, призначеною наказом директора, виходячи з очiкуваного термiну корисної експлуатацiї активу.
Термiни корисної експлуатацiї об’єктiв основних засобiв за групами
Будiвлi та споруди 20-50 рокiв
Машини та обладнання 10-20 рокiв
Транспортнi засоби 4-7 рокiв
Iнструменти, прилади та iнвентар 5-20рокiв
Умови користування основними засобами - вiдповiдно до виробничих потреб товариства.
Станом на кiнець звiтного перiоду на балансi товариства облiковуються основнi засоби первiсною вартiстю - 427352 тис.грн., сума нарахованого зносу основних засобiв - 206057 тис. грн., ступiнь зносу - 43,7%, ступiнь використання основних засобiв (розраховується як кiлькiсть основних засобiв, що використовуються товариством, подiлена на загальну кiлькiсть основних засобiв та помножена на 100) - 60 %. Змiни у вартостi основних засобiв зумовленi проведенням капремонту та придбанням нових основних засобiв.
Протягом звiтного перiоду товариство не мало обмежень на використання майна, майно товариства не передавалося в заставу, в тому числi, податкову, для забезпечення зобов’язань.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 271776 279464
Статутний капітал (тис.грн.) 105527 105527
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 105527 105527
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних товариств здiйснювався згiдно Методичних рекомендацiй Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств вiд 17.11.2004 року №485 з метою реалiзацiї положень ст. 155 „Статутний капiтал акцiонерного товариства”, зокрема п.3 Цивiльного кодексу України.
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв Товариства на кiнець звiтного перiоду складає 271776 тис. грн. Заявлений статутний капiтал складає 105527 тис. грн. На кiнець звiтного перiоду неоплаченого та вилученого капiталу у Товариства немає, тобто скоригована сума статутного капiталу складає 105527 тис. грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв є бiльшою суми скоригованого статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам ст. 155 п.3 §.1 гл. 8 р.1 кн. 1 Цивiльного кодексу України (зi змiнами та доповненнями), i розмiр статутного капiталу ПАТ «Кiровоградолiя» за 2012-2014 р. р. в повнiй мiрi забезпечений чистими активами товариства.