ПРАТ "Кропивницький ОЕЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00373869
Телефон: 0522390122
Юридична адреса: вул. Урожайна, 30, м. Кропивницький, поштовий індекс: 25030
 
Дата розміщення: 30.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (у тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ); Публiчне акцiонерне товариство "КIРОВОГРАДОЛIЯ" (далi - Товариство) є юридичною особою приватного права, створеним в порядку, визначеному положеннями чинного на момент його створення законодавства України. Товариство засноване вiдповiдно до плану приватизацiї, шляхом перетворення орендного пiдприємства Кiровоградський олiйноекстракцiйний завод (зареєстрованого Реєстрацiйною палатою Кiровоградського мiськвиконкому № 02134-IВI 06.04.1993 року), згiдно з рiшенням засновникiв, яке оформлене протоколом № 1 вiд 29.03.1994 року, та є правонаступником останнього. Товариство зареєстроване 11.04.1994 року Реєстрацiйною Палатою виконкому Кiровоградської мiської Ради народних депутатiв, реєстрацiйний номер 02134-АТ-1.
Важливi етапи розвитку Товариства:
Кiровоградський олiєекстрактний завод розпочав свою дiяльнiсть на базi солодової фабрики у 1930 роцi. Основним технологiчним обладнанням того перiоду були гiдравлiчнi преси i технологiчний процес виготовлення олiї ручним способом. Переробка насiння соняшника в тридцятi роки складала 6 тисяч тонн насiння на рiк. Пiд час Великої Вiтчизняної вiйни завод було зруйновано нiмецькими загарбниками. Уберезнi 1944 року напiвзруйноване пiдприємство розпочало свою виробничу дiяльнiсть. У 1945 роцi постановою Уряду на Кiровоградському олiйному заводi розпочалось будiвництво олiєекстракцiйного заводу. У результатi постiйного вдосконалення технологiчного процесу, модернiзацiї обладнання, а також прагнення колективу до кращих виробничих показникiв у 1956 роцi завод збiльшив потужнiсть переробки насiння до 160 тон на добу. У 1957 роцi вперше в СРСР на заводi була змонтована постiйнодiюча лiнiя екстрактної олiї НД - 1250, що дало змогу збiльшити потужнiсть пiдприємства в два рази 320 тон на добу та лiквiдувати тяжку фiзичну працю обслуговуючого технологiчного персоналу. Подальша реконструкцiя заводу шляхом вдосконалення технологiчних процесiв виробництва, впровадження найбiльшвдосконалених лiнiй екстракцiї олiї МЕЗ - 350, установ та агрегатiв, замiни морально застарiлого та фiзично зношеного обладнання, механiзацiї та автоматизацiї виробничих процесiв дало змогу збiльшити потужнiсть переробки насiння соняшника до 800 тонн на добу, повнiстю лiквiдувати фiзичну працю в технологiчному процесi переробки насiння соняшника i одержати якiсну продукцiю переробки - олiю соняшникову. Основним видом дiяльностi пiдприємства є переробка насiння соняшника i отримання олiї пресової, екстракцiйної. У 1994 роцi введено в експлуатацiю елеватор мiсткiстю 14 тис. тонн насiння. Пiдприємство має замкнутий технологiчний цикл виробництва, розмiщене в економiчно вигiдному географiчному положенi, має залiзничну колiю, яка сполучена з державною залiзницею. У 1994 роцi Кiровоградський олiєекстракцiйний завод шляхом перетворення орендного пiдприємства, у процесi приватизацiї, перереєстровано в ВАТ "Кiровоградолiя", яке i являється правонаступником. Форма власностi- колективна. У 2003 роцi пiдприємство розпочало реконструкцiю олiєекстракцiйного виробництва з метою збiльшення виробничих потужностей майже у два рази.У 2005 роцi пiдприємство закiнчило реконструкцiю олiєекстракцiйного виробництва та збiльшило виробничi потужностi майже у 2 рази.У 2006 роцi проведено четвертий випуск акцiй товариства. Додатково випущенi 2 000 000 (два мiльйони ) простих iменних акцiй загальною вартiстю 40 000 000 ( сорок мiльйонiв гривень ) Статутний фонд товариства на 31.12.2009 року складає 105 527 060 (сто п"ять мiльйонiв п"ятсот двадцять сiм тисяч шiстдесят)гривень. Iнвестицiї отриманi товариством спрямовуються на реконструкцiю виробництва , проведення будiвництва нового енергетичного комплексу-промислової ТЄЦ з власним джерелом енергопостачання, з новiтнiми технологiями яке сприятиме значному енергозбереженню виробництва.
Протягом звiтного року вищим органом управлiння рiшення про злиття, подiл, приєднання, перетворення, видiл не приймалося.
організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів; До складу Товариства входять такi основнi пiдроздiли, як: цех сировини, цех добування олiї та екстракцiйний цех.
Роботу основного виробництва забезпечують допомiжнi цехи i дiльницi:
вимiрювальна виробнича лабораторiя, автотранспортна дiльниця, вiддiл логiстики, ремонтно-будiвельна дiльниця, ремонтно-механiчний цех, промислова теплоелектроцентраль, електроцех, блок очисних споруд та сантехнiки, дiльниця контрольно-вимiрювальних приладiв та автоматики.
Змiн в органiзацiйнiй структурi Товариства у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не було.
середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента; Cередньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу Товариства за 2014 рiк склала 344 осiб, середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв, працюючих за цивiльно-правовими договорами 4 особи, працюючих за сумiсництвом 1 особа, чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) – немає. Витрати на оплату працi в 2014 роцi склали 17897,8 тис.грн. В порiвняннi з попереднiм роком (14838 тис.грн.) витрати на оплату працi збiльшились за рахунок збiльшення середньооблiкової чисельностi працiвникiв та заробiтної плати.
На пiдставi затвердженого технологiчного регламенту та колективного договору Товариства у зв'язку з виробничим технологiчним процесом працюють у безперервному режимi виробництва, тобто по 11 годинному графiку. Вiдповiдно до ст. 61 Кодексу законiв України у безперервно дiючих цехах технологiчного виробництва запроваджений пiдсумований облiк робочого часу. Облiковим перiодом при пiдсумованому облiку робочого часу є рiк. Тривалiсть робочого часу, встановлена графiком, може коливатись протягом облiкового перiоду, але загальна сума годин роботи за облiковий перiод завжди дорiвнює нормi робочого часу в облiковому перiодi. Бухгалтерiя заводу проводить оплату працiвникiв згiдно табелю за результатом пiдсумованого робочого часу.
Велику увагу керiвництво Товариства придiляє пiдготовцi та пiдвищенню квалiфiкацiї робiтникiв. Протягом року проводяться навчання по структурним пiдроздiлам. Щорiчно проводиться перевiрка знань кожного робiтника. Робiтники, якi бажають пiдвищити рiвень своїх знань та одержати вищий квалiфiкацiйний розряд, проходять навчання додатково та здають екзамени квалiфiкацiйнiй комiсiї, яка приймає рiшення про рiвень знань кожного робiтника. Iнженерно технiчнi працiвники пiдвищують свої знання та квалiфiкацiю навчаючись у вищих учбових закладах та на курсах пiдвищення квалiфiкацiї пiслядипломної освiти.
Товариство спiвпрацює з навчальними закладами мiста. Протягом 2014 року в структурних пiдроздiлах Товариства пройшли виробничу переддипломну практику 2 студента.
Для реалiзацiї державної полiтики зайнятостi населення та активного сприяння у розв'язаннi проблем зайнятостi у мiстi Товариство спiвпрацює з мiським центром зайнятостi. Протягом 2014 року за направленням мiського центра зайнятостi було працевлаштовано 20 осiб переважно робiтничих професiй за профiлем виробництва.
належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання; Товариство є членом Асоцiацiї "Укролiяпром" (Україна, 03055, м.Київ, вул. Старокиївська, 14). Асоцiацiя "Укролiяпром" створена 04.06.1998 р., як добровiльне об'єднання олiйно-жирових пiдприємств з метою координацiї дiяльностi та взаємодопомоги її учасникам у вирiшеннi спiльних органiзацiйних, економiчних, технiчних та iнших питань. Асоцiацiя є юридичною особою з дня її реєстрацi, має самостiйний баланс, розрахунковий рахунок в банку, не здiйснює пiдприємницької дiяльностi. Асоцiацiя "Укролiяпром" з метою здiйснення статутних завдань спiвпрацює з Кабiнетом Мiнiстрiв України, Комiтетами Верховної Ради України, мiнiстерствами i вiдомствами, iншими професiйними об'єднаннями агропромислового комплексу, науковими установами та органiзацiями.
Товариство є членом Асоцiацiї з 1998 року.
спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності; Товариство не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.
будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій; Протягом звiтного року жодних пропозицiй з боку третiх осiб щодо реорганiзацiї Товариства не надходило.
опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо); Основнi принципи облiкової полiтики
Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв
Товариство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов’язання у балансi, коли i тiльки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента. Операцiї з придбання або продажу фiнансових iнструментiв визна¬ються iз застосуванням облiку за датою розрахунку.
Товариство визнає такi категорiї фiнансових iнструментiв:
• фiнансовi активи, доступнi для продажу;
• фiнансовi активи, утримуванi до погашення;
• дебiторська заборгованiсть;
• фiнансовi зобов’язання, оцiненi за справедливою вартiстю;
• фiнансовi зобов’язання, оцiненi за амортизованою вартiстю - кредити банкiв.
Вiднесення фiнансових активiв до тiєї або iншої категорiї залежить вiд їх особливостей i цiлей придбання i вiдбувається у момент їх прийняття до облiку. Всi стандартнi операцiї по покупцi або продажу фiнансових активiв визнаються на дату здiйснення операцiї. Стандартнi операцiї по покупцi або продажу є покупкою або продажем фiнансових активiв, що вимагає постачання активiв в термiни, встановленi нормативними актами або ринковою практикою.
Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов’язання Товариство оцiнює їх за їхньою справедливою вартiстю плюс операцiйнi вит¬рати, якi безпосередньо належать до придбання або випуску фiнансового активу чи фiнансового зобов’язання, з вiдображенням результату переоцiнки як прибутку або збитку.
Облiкова полiтика щодо подальшої оцiнки фiнансових iнструментiв розкри¬вається нижче у вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики.
Фiнансовi активи
Грошовi кошти та їхнi еквiваленти
Грошовi кошти Товариства включають грошовi кошти в банках, готiвковi грошовi кошти в касах, грошовi документи i еквiваленти грошових коштiв, не обмеженi у використаннi.
Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть, визнається як фiнансовi активи (за винятком дебiторської заборгованостi, за якою не очiкується отримання грошових коштiв або фiнансових iнструментiв, за розрахунками з операцiйної оренди та за розра¬хунками з бюджетом) та первiсно оцiнюється за справедливою вартiстю плюс вiдповiднi витрати на проведення операцiй. Пiсля первiсного визнання дебiторська заборгованiсть оцiнюється за амортизованою собiвартiстю, iз застосуванням ме¬тоду ефективного вiдсотка. Якщо є об’єктивне свiдчення того, що вiдбувся зби¬ток вiд зменшення корисностi, балансова вартiсть активу зменшується на суму таких збиткiв iз застосуванням рахунку резервiв.
Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi визначається як рiз¬ниця мiж балансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв. Визначення суми резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi вiдбувається на основi аналiзу дебiторiв та вiдображає суму, яка, на думку керiвництва, достатня для покриття понесених збиткiв. Для фiнансових активiв, якi є iстотними, резерви створюються на основi iндивiдуальної оцiнки окремих дебiторiв, для фiнансових активiв, суми яких iндивiдуально не є iс¬тотними - на основi групової оцiнки. Фактори, якi Товариство розглядає при визначеннi того, чи є у нього об’єктивнi свiдчення наявностi збиткiв вiд змен¬шення корисностi, включають iнформацiю про тенденцiї непогашення заборго¬ваностi у строк, лiквiднiсть, платоспроможнiсть боржника. Для групи дебiторiв такими факторами є негативнi змiни у станi платежiв позичальникiв у групi, та¬ких як збiльшення кiлькостi прострочених платежiв; негативнi економiчнi умови у галузi або географiчному регiонi.
Сума збиткiв визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному перiодi сума збитку вiд зменшення корисностi зменшується i це зменшення може бути об’єктивно пов’язаним з подiєю, яка вiдбувається пiсля визнання зменшення корисностi, то попередньо визнаний збиток вiд зменшення корисностi сторнується за рахунок коригування резервiв. Сума сторнування визнається у прибутку чи збитку. У разi неможливостi повернення дебiторської заборгованостi вона списується за рахунок створеного резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi.
Фiнансовi активи, доступнi для продажу
До фiнансових активiв доступних для продажу, Товариство вiдносить iнвестицiї в акцiї, якщо вiдсоток володiння менш 20%. Пiсля первiсного визнання Товариство оцiнює їх за справедливою вартiстю. Результати вiд змiни справедливої вартостi доступного для продажу фiнансового активу визнаються прямо у власному капiталi з вiдображенням у звiтi про змiни у власному капiталi, за винятком збиткiв вiд зменшення корисностi та збиткiв вiд iноземної валюти, доки визнання фiнансового активу не буде припинено, коли кумулятивний прибуток або збиток, визнаний ранiше у власному капiталi, слiд визнавати у прибутку чи збитку.
Якщо iснує об’єктивне свiдчення зменшення корисностi фiнансового активу, доступного для продажу, сума кумулятивного збитку виключається з власного капiталу и визнається у прибутку чи збитку. Неринковi акцiї, справедливу вартiсть яких неможливо визначити, облiковуються за собiвартiстю, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення, якщо вони є.
Фiнансовi активи, утримуванi до погашення
До фiнансових активiв, утримуваних до погашення, Товариство вiдносить облiгацiї та векселi, що їх Товариство має реальний намiр та здатнiсть утримувати до погашення. Пiсля первiсного визнання Товариство оцiнює їх за амортизованою собiвартiстю, застосовуючи метод ефективного вiдсотка, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення, якщо вони є.
Припинення визнання фiнансових активiв
Товариство припиняє визнавати фiнансовi активи тiльки в разi припинення договiрних прав на грошовi потоки по них або в разi передачi фiнансового активу i вiдповiдних ризикiв i вигод iншому пiдприємству.
Якщо Товариство не передає i не зберiгає практично всi ризики та вигоди вiд володiння активом та продовжує контролювати переданий актив, то воно продовжує вiдображати свою частку в даному активi i пов'язанi з ним можливi зобов'язання.
Якщо Товариство зберiгає практично всi ризики та вигоди вiд володiння переданим фiнансовим активом, воно продовжує облiковувати даний фiнансовий актив, а отриманi при передачi активи вiдображає у виглядi забезпечення позики.
При повному припиненнi визнання фiнансового активу рiзниця мiж балансовою вартiстю активу та сумою отриманої i належної до отримання винагороди, а також дохiд або витрати, накопиченi в iншому сукупному прибутку, вiдносяться на прибутки i збитки.
Якщо фiнансовий актив списується не повнiстю (наприклад, коли Товариство зберiгає за собою можливiсть викупити частину переданого активу або зберiгає за собою частину ризикiв i вигод, пов'язаних з володiнням (але не «практично всi» ризики i вигоди), при цьому контроль пiдприємства над активом зберiгається), Товариство розподiляє балансову вартiсть даного фiнансового активу мiж утримуваною частиною i частиною, яка списується, пропорцiйно до справедливої вартостi цих частин на дату передачi. Рiзниця мiж балансовою вартiстю, розподiленою на частину, яка списується, i сумою отриманої винагороди за частину, яка списується, а також будь-якi накопиченi розподiленi на цю частину доходи або витрати, визнанi в iншому сукупному прибутку, вiдносяться на прибутки i збитки. Доходи або витрати, визнанi в iншому сукупному прибутку, розподiляються також пропорцiйно справедливiй вартостi утримуваної частини i частини, яка списується.
Фiнансовi зобов’язання
Борговi i дольовi фiнансовi iнструменти, випущенi Товариством, класифiкуються як фiнансовi зобов'язання або капiтал виходячи з сутi вiдповiдного договору, а також визначень фiнансового зобов'язання та iнструмента власного капiталу.
Фiнансовi зобов'язання класифiкуються як «оцiнюванi за справедливою вартiстю через прибуток або збиток», якщо вони призначенi для торгiвлi, або квалiфiкованi як «оцiнюванi за справедливою вартiстю через прибуток або збиток» при первинному вiдображеннi в облiку.
Фiнансове зобов'язання класифiкується як «призначене для торгiвлi», якщо воно:
• набувається з основною метою зворотного викупу його в майбутньому;
• при первiсному прийняттi до облiку є частиною портфеля фiнансових iнструментiв, якi управляються Товариством як єдиний портфель, за яким є недавня iсторiя короткострокових покупок i перепродажiв; або
• є деривативом, не позначеним як iнструмент хеджування в угодi ефективного хеджування.
Фiнансове зобов'язання, що не є «призначеним для торгiвлi», може бути класифiковане «оцiнюване за справедливою вартiстю через прибуток або збиток», в момент прийняття до облiку, якщо:
• застосування такої класифiкацiї усуває або значно скорочує дисбаланс в оцiнцi або облiку активiв i зобов'язань, який мiг би виникнути в iншому випадку;
• фiнансове зобов'язання є частиною групи фiнансових активiв, фiнансових зобов'язань або групи фiнансових активiв i зобов'язань, управлiння та оцiнка якої здiйснюється на основi справедливої вартостi вiдповiдно до документально оформленої стратегiї управлiння ризиками або iнвестицiйної стратегiї Товариства, i iнформацiя про таку групу представляється всерединi органiзацiї на цiй основi; або
• фiнансове зобов'язання є частиною iнструменту, що мiстить один або кiлька вбудованих деривативiв, та МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка» дозволяє класифiкувати iнструмент в цiлому (актив або зобов'язання) як «оцiнюване за справедливою вартiстю через прибуток або збиток».
Фiнансовi зобов'язання, класифiкованi як iншi фiнансовi зобов'язання, включаючи кредити банкiв ( позики ), спочатку оцiнюються за справедливою вартiстю, за вирахуванням витрат на здiйснення операцiї, а згодом оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної ставки вiдсотка.
Списання фiнансових зобов’язань
Товариство списує фiнансовi зобов'язання тiльки у разi їх погашення, анулювання або закiнчення строку вимоги по них. Рiзниця мiж балансовою вартiстю списаного фiнансового зобов'язання i сплаченою або належною до сплати винагородою визнається в прибутках i збитках.
Торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть
Торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть оцiнюється при первинному визнаннi за справедливою вартiстю, та згодом вона оцiнюється за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної ставки вiдсотка.
Кредити банкiв ( позики )
Первiсно кредити банкiв визнаються за справедливою вартiстю, яка дорiвнює сумi надходжень мiнус витрати на проведення операцiї. У подальшому суми фiнансових зобов’язань вiдображаються за амортизованою вартiстю за методом ефективної ставки вiдсотку, та будь-яка рiзниця мiж чистими надходженнями та вартiстю погашення визнається у прибутках чи збитках протягом перiоду дiї за¬позичень iз використанням ефективної ставки вiдсотка.
Згортання фiнансових активiв та зобов’язань
Фiнансовi активи та зобов’язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право здiйснювати залiк визнаних у балансi сум i має намiр або зробити взаємозалiк, або реалiзувати актив та виконати зобов’язання одночасно.
Основнi засоби
Основнi засоби Товариства враховуються i вiдображуються у фiнансовiй звiтностi Товариства вiдповiдно до МСБО 16 «Основнi засоби».
Основними засобами визнаються матерiальнi активи Товариства, очiкуваний термiн корисного використання яких бiльше за один рiк, первинна вартiсть яких бiльше за 2500 грн., якi використовуються в процесi виробництва, надання послуг, здачi в оренду iншим сторонам, для здiйснення адмiнiстративних або соцiальних функцiй.
Основнi засоби Товариства враховуються по об'єктах. Об'єкти основних засобiв класифiкуються по окремих класах .
Готовi до експлуатацiї об'єкти, якi плануються до використання у складi основних засобiв, до моменту початку експлуатацiї враховуються у складi класу придбанi, але не введенi в експлуатацiю основнi засоби.
Придбанi основнi засоби оцiнюються за собiвартiстю, яка включає вартiсть придбання i витрати, пов'язанi з доставкою i доведенням об'єкту до стану, придатного для експлуатацiї.
Виготовленi власними силами об'єкти основних засобiв оцiнюються за фактичними прямими витратами на їх створення. У момент введення в експлуатацiю їх вартiсть порiвнюється з вартiстю вiдшкодування вiдповiдно до МСБО 36 «Знецiнення активiв».
Пiсля визнання активом, об’єкт основних засобiв облiковується за його собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi.
Вiдповiдно до законодавства України земля, на якiй Товариство здiйснює свою дiяльнiсть, є власнiстю держави, в балансi Товариства не вiдображується. У подальшому, в разi придбання землi, вона буде вiдображатися у фiнансовiй звiтностi за вартiстю придбання.
Основнi засоби, призначенi для продажу, i якi вiдповiдають критерiям визнання, облiковуються вiдповiдно до МСФЗ 5.
Подальшi витрати.
Витрати на обслуговування, експлуатацiю i ремонти основних засобiв списуються на витрати перiоду у мiру їх виникнення. Вартiсть суттєвих оновлень i вдосконалень основних засобiв капiталiзується. Якщо при замiнi одного з компонентiв складних об'єктiв основних засобiв виконанi умови визнання матерiального активу, то вiдповiднi витрати додаються до балансової вартостi складного об'єкту, а операцiя по замiнi розглядається як реалiзацiя (вибуття) старого компонента.
Амортизацiя основних засобiв.
Суму активу, що амортизується, визначають пiсля вирахування його лiквiдацiйної вартостi. Лiквiдацiйна вартiсть – це сума грошових коштiв, яку Товариство очiкує отримати за актив при його вибуттi пiсля закiнчення термiну його корисного використання, за вирахуванням витрат на його вибуття. У випадку якщо лiквiдацiйну вартiсть об'єктiв основних засобiв оцiнити неможливо, або вона не суттєва по сумах, лiквiдацiйна вартiсть не встановлюється.
Лiквiдацiйну вартiсть та термiн корисного використання по групах однорiдних об'єктiв основних засобiв визначається експертною комiсiєю, затверджується керiвництвом Товариства, i переглядається щороку за результатами рiчної iнвентаризацiї.
Термiн корисного використання об'єктiв основних засобiв, отриманих в лiзинг, встановлюється рiвним термiну дiї договору лiзингу (термiну сплати лiзингових платежiв).
Нарахування амортизацiї по об'єктах основних засобiв, розраховується прямолiнiйним методом виходячи з термiну корисного використання цього об'єкту.
Амортизацiю активу починають, коли вiн стає придатним для використання, тобто коли вiн доставлений до мiсця розташування та приведений у стан, у якому вiн придатний до експлуатацiї у спосiб, визначений управлiнським персоналом.
Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої актив класифiкують як утримуваний для продажу (або включають до лiквiдацiйної групи, яку класифiкують як утримувану для продажу) згiдно з МСФЗ 5, або на дату, з якої припиняють визнання активу. Отже, амортизацiю не припиняють, коли актив не використовують або вiн вибуває з активного використання, доки актив не буде амортизований повнiстю.
Нарахування амортизацiї здiйснюється протягом строку корисного використання об’єктiв за прямолiнiйним методом з урахуванням мiнiмально допустимих строкiв корисного використання вiдповiдно до пункту 145.1 статтi 145 Податкового кодексу України
Мiнiмально допустимi строки корисного використання, рокiв
будiвлi 20-50
машини та обладнання 10-20
з них ЕОМ,iншi машини для оброблення iнформацiї, зчитування та iн.. 5-20
транспортнi засоби 4-7
Iнструменти та прилади 4-7
Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи Товариства облiковуються i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi згiдно МСБО 38 «Нематерiальнi активи».
Нематерiальними активами визнаються контрольованi Товариством немонетарнi активи, якi не мають матерiальної форми, можуть бути iдентифiкованi окремо вiд Товариства i використовуються впродовж перiоду бiльше 1 року (або операцiйного циклу) для виробництва, торгiвлi, в адмiнiстрати¬вних цiлях або передачi в оренду iншим особам.
Об'єкти нематерiальних активiв класифiкуються по окремих групах.
Програмне забезпечення, яке є невiд’ємним i необхiдним для забезпечення роботи основних засобiв, враховується у складi цих об'єктiв.
Нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю, яка включає вартiсть придбання i витрати, пов'язанi з доведенням нематерiальних активiв до стану, в якому вони придатнi до експлуатацiї, за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Собiвартiсть самостiйно створеного нематерiального активу складається iз всiх витрат на створення, виробництво i пiдготовку активу до використання. Витрати на дослiдження (науково-дослiднi роботи) визнаються витратами в перiодi їх виникнення.
Подальшi витрати на нематерiальний актив збiльшують собiвартiсть нематерiального активу, якщо:
• iснує вiрогiднiсть того, що цi витрати призведуть до генерування активом майбутнiх економiчних вигод, якi перевищать його спочатку оцiнений рiвень ефективностi;
• цi витрати можна достовiрно оцiнити i вiднести до вiдповiдного активу.
Якщо подальшi витрати на нематерiальний актив необхiднi для пiдтримки спочатку оцiненої ефективностi активу, вони визнаються витратами перiоду.
Амортизацiя нематерiальних активiв здiйснюється iз застосуванням прямолiнiйного методу впродовж очiкуваного строку їх використання, але не бiльше 10 рокiв.
Нематерiальнi ак¬тиви, якi виникають у результатi договiрних або iнших юридичних прав, аморти¬зуються протягом термiну чинностi цих прав.
Очiкуваний термiн корисного використання НА визначається при їх постановцi на облiк експертною комiсiєю, призначеною Головою правлiння Товариства, виходячи з:
• очiкуваного морального зносу, правових або iнших обмежень вiдносно термiнiв використання або iнших чинникiв;
• термiнiв використання подiбних активiв, затверджених експертною комiсiєю Товариства.
Амортизацiя починається нараховуватися з перiоду, коли цей актив стає придатним до використання, тобто коли вiн доставлений до мiсця розташування та приведений у стан, у якому вiн придатний до експлуатацiї у спосiб, визначений управлiнським персоналом.
Амортизацiя припиняться на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої актив класифiкується як утримуваний для продажу ( або включається до лiквiдацiйної групи ) вiдповiдно до МСФЗ 5, або на дату, з якої припиняється визнання цього активу.
Зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв
На кожну звiтну дату Товариство оцiнює, чи є якась ознака того, що ко¬риснiсть активу може зменшитися. Пiдприємство зменшує балансову вартiсть активу до суми його очiкуваного вiдшкодування, якщо i тiльки якщо сума очiкуваного вiдшкодування активу менша вiд його балансової вартостi. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не облiковують за переоцiненою вартiстю згiдно з МСБО 16. Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний для активу (за винятком гудвiлу) в попереднiх перiодах, Товариство сторнує, якщо i тiльки якщо змiнилися попереднi оцiнки, застосованi для виз¬начення суми очiкуваного вiдшкодування. Пiсля визнання збитку вiд зменшен¬ня корисностi амортизацiя основних засобiв коригується в майбутнiх перiодах з метою розподiлення переглянутої балансової вартостi необоротного активу на систематичнiй основi протягом строку корисного використання.
Запаси
Запаси оцiнюються за меншою з таких двох величин: собiвартiсть та чиста вартiсть реалiзацiї.
Собiвартiсть запасiв включає всi витрати на придбання, витрати на переробку та iншi витрати, понесенi пiд час доставки запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та приведення їх у теперiшнiй стан.
Витрати на придбання запасiв складаються з цiни придбання, ввiзного мита та iнших податкiв ( окрiм тих, що згодом вiдшкодовуються податковими органами ), а також з витрат на транспортування, навантаження i розвантаження та iнших витрат, безпосередньо пов’язаних з придбанням готової продукцiї, матерiалiв та послуг. Торговельнi знижки, iншi знижки та iншi подiбнi їм статтi вираховуються при визначеннi витрат на придбання.
Витрати на переробку запасiв охоплюють витрати, прямо пов’язанi з одиницями виробництва, наприклад оплата працi виробничого персоналу. Вони також включають систематичний розподiл постiйних та змiнних виробничих накладних витрат, що виникають при переробцi матерiалiв у готову продукцiю.
Постiйнi виробничi накладнi витрати - це тi непрямi витрати на виробництво, якi залишаються порiвняно незмiнними незалежно вiд обсягу виробництва, такi як амортизацiя, утримання будiвель i обладнання, а також витрати на управлiння та адмiнiстративнi витрати. Змiннi виробничi накладнi витрати - це такi непрямi витрати на виробництво, якi змiнюються прямо ( або майже прямо ) пропорцiйно обсягу виробництва, такi як витрати на допомiжнi матерiали та непрямi витрати на оплату працi.
Як база розподiлу змiнних i постiйних розподiлених загальновиробничих витрат застосовується основна заробiтна плата (без доплат i надбавок) виробничих робiтникiв.
Нерозподiленi накладнi витрати визнаються витратами того перiоду, в якому вони понесенi. У перiоди надзвичайно високого рiвня виробництва сума постiйних накладних витрат, розподiлених на кожну одиницю виробництва, зменшується так, щоб запаси не оцiнювалися вище собiвартостi.
Iншi витрати включаються в собiвартiсть запасiв лише тiєю мiрою, якою вони були понесенi при доставцi запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та приведення в теперiшнiй стан
Витрати, якi виключаються iз собiвартостi запасiв i визнаються як
витрати перiоду, в якому вони понесенi, є такi:
а) понаднормовi: вiдходи матерiалiв, витрати на оплату працi або iншi виробничi витрати;
б) витрати на зберiгання, крiм тих витрат, якi зумовленi виробничим процесом i є необхiдними для пiдготовки до наступного етапу виробництва;
в) адмiнiстративнi накладнi витрати, не пов’язанi з доставкою запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та приведенням у теперiшнiй стан; та
г) витрати на продаж.
До виробничої собiвартостi продукцiї (товарiв, робiт, послуг) включаються:
- прямi матерiальнi витрати;
- прямi витрати на оплату працi;
- iншi прямi витрати;
- змiннi загальновиробничi та постiйнi розподiленi загальновиробничi витрати.
Нерозподiленi загальновиробничi витрати включаються до складу собiвартостi реалiзованої продукцiї (робiт, послуг) у перiодi їх виникнення.
В основному виробництвi застосовується позамовний iз застосуванням елементiв методу облiку стандартних витрат на виробництво та калькулювання фактичної виробничої собiвартостi продукцiї.
Стандартнi витрати враховують нормативнi рiвнi використання основних та допомiжних матерiалiв, працi, а також економiчної i виробничої потужностi. Їх регулярно аналiзують i, за потреби, переглядають з огляду на поточнi умови.
Метод роздрiбних цiн застосовується у роздрiбнiй торгiвлi для оцiнки великої кiлькостi одиниць запасiв, якi швидко змiнюються i дають однаковий прибуток та для яких технiчно неможливо застосувати iншi методи калькулювання.
Iнвестицiйна нерухомiсть
До iнвестицiйної нерухомостi Товариство вiдносить будiвлi, примiщення або частини будiвель, утримуванi з метою отримання орендних платежiв, а не для використання у виробництвi, наданнi послуг чи для адмiнiстративних цiлей, або продажу в звичайному ходi дiяльностi. Якщо будiвлi включають одну частку, яка утримується з метою отримання орендної плати та другу частку для використання у процесi дiяльностi Товариства або для адмiнiстративних цiлей, в бухгалтерському облiку такi частини об’єкту нерухомостi оцiнюються та вiдображаються окремо, якщо вони можуть бути проданi окремо. Iнвестицiйна нерухомiсть первiсно оцiнюється за собiвартiстю, включаючи витрати на операцiю. Оцiнка пiсля визнання здiйснюється на основi моделi справедливої вартостi. Прибуток або збиток вiд змiни в справедливiй вартостi iнвестицiйної нерухомостi визнається в прибутку або збитку. Амортизацiя на такi активи не нараховується.
Довгостроковi необоротнi активи, призначенi для продажу
Товариство класифiкує необоротний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова вартiсть буде в основному вiдшкодовуватися шляхом операцiї продажу, а не поточного використання. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, оцiнюються i вiдображаються в бухгалтерському облiку за найменшою з двох величин: балансовою або справедливою вартiстю з вирахуванням витрат на операцiї, пов'язанi з продажем. Амортизацiя на такi активи не нараховується. Збиток вiд зменшення корисностi при первiсному чи подальшому списаннi активу до справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж визнається у звiтi про фiнансовi результати.
Оренда
Фiнансова оренда - це оренда, за якою передаються в основному всi ризики та винагороди, пов’язанi з правом власностi на актив. Товариство як орендар на початку строку оренди визнає фiнансову оренду як активи та зобов’язання за сумами, що дорiвнюють справедливiй вартостi орендованого майна на початок оренди або (якщо вони меншi за справедливу вартiсть) за теперiшньою вартiстю мiнiмальних орендних платежiв. Мiнiмальнi оренднi платежi розподiляються мiж фiнансовими витратами та зменшенням непогашених зобов’язань. Фiнансовi витрати розподiляються на кожен перiод таким чином, щоб забезпечити сталу пе¬рiодичну ставку вiдсотка на залишок зобов’язань. Непередбаченi оренднi платежi вiдображаються як витрати в тих перiодах, у яких вони були понесенi. Полiтика нарахування амортизацiї на орендованi активи, що амортизуються, узгоджена iз стандартною полiтикою Товариства щодо подiбних активiв.
Оренда активiв, за якою ризики та винагороди, пов’язанi з правом власностi на актив, фактично залишаються в орендодавця, класифiкується як операцiйна оренда. Оренднi платежi за угодою про операцiйну оренду визнаються як витрати на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. Дохiд вiд оренди за угодами про операцiйну оренду Товариство визнає на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. Затрати, включаючи амортизацiю, понесенi при отриманнi доходу вiд оренди, визнаються як витрати.
Податки на прибуток
Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та вiдстроченого податкiв. Поточний податок визначається як сума податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi (вiдшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звiтний перiод. Поточнi витрати Пiдприємства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних (або в основному чинних) на дату балансу.
Вiдстрочений податок розраховується за балансовим методом облiку зобов’язань та являє собою податковi активи або зобов’язання, що виникають у результатi тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активу чи зобов’язання в балансi та їх податковою базою.
Вiдстроченi податковi зобов’язання визнаються, як правило, щодо всiх тимчасових рiзниць, що пiдлягають оподаткуванню. Вiдстроченi податковi активи визнаються з урахуванням iмовiрностi наявностi в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути використанi тимчасовi рiзницi, що пiдлягають вирахуванню. Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну дату й зменшується в тiй мiрi, у якiй бiльше не iснує ймовiрностi того, що буде отриманий оподаткований прибуток, достатнiй, щоб дозволити використати вигоду вiд вiдстроченого податкового активу повнiстю або частково.
Вiдстрочений податок розраховується за податковими ставками, якi, як очiкується, будуть застосовуватися в перiодi реалiзацiї вiдповiдних активiв або зобов’язань. Пiдприємство визнає поточнi та вiдстроченi податки як витрати або дохiд i включає в прибуток або збиток за звiтний перiод, окрiм випадкiв, коли податки виникають вiд операцiй або подiй, якi визнаються прямо у власному капiталi або вiд об’єднання бiзнесу.
Пiдприємство визнає поточнi та вiдстроченi податки у капiталi, якщо податок належить до статей, якi вiдображено безпосередньо у власному капiталi в тому самому чи в iншому перiодi.
Забезпечення
Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперiшню заборгованiсть (юридичну або конструктивну) внаслiдок минулої подiї, iснує ймовiрнiсть (тобто бiльше можливо, нiж неможливо), що погашення зобов’язання вимагатиме виб¬уття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i можна достовiрно оцiнити суму зобов’язання.
Виплати працiвникам
Товариство визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов’язання пiсля вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає очiкувану вартiсть короткострокових виплат працiвникам за вiдсутнiсть як забезпечення вiдпусток - пiд час надання працiвниками послуг, якi збiльшують їхнi права на майбутнi виплати вiдпускних.
Пенсiйнi зобов’язання
Вiдповiдно до українського законодавства, Товариство утримує внески iз заробiтної плати працiвникiв до Державного пенсiйного фонду. Поточнi внески розраховуються як процентнi вiдрахування iз поточних нарахувань заробiтної плати, такi витрати вiдображаються у перiодi, в якому були наданi працiвниками послуги, що надають Їм право на одержання внескiв, та зароблена вiдповiдна заробiтна плата.
Доходи та витрати
Доходи Товариства визнаються на основi принципу нарахування, коли iснує впевненiсть, що в результатi операцiї станеться збiльшення економiчних вигод, а сума доходу може бути достовiрно визначена.
Доходи вiд реалiзацiї визнаються в розмiрi справедливої вартостi винагороди, отриманої, або яка пiдлягає отриманню, i являють собою суми до отримання за продукцiю, товари та послуги, наданi в ходi звичайної господарської дiяльностi, за вирахуванням очiкуваних повернень покупцями, знижок та iнших аналогiчних вiдрахувань, а також за вирахуванням податку на додану вартiсть («ПДВ»).
Реалiзацiя товарiв
Доходи вiд реалiзацiї продукцiї та товарiв визнаються за умови виконання всiх наведених нижче умов:
• Товариство передало покупцевi всi iстотнi ризики i вигоди, пов'язанi з володiнням;
• Товариство бiльше не бере участь в управлiннi в тiй мiрi, яка зазвичай асоцiюється з правом володiння, i не контролює проданi товари та продукцiю;
• Сума доходiв може бути достовiрно визначена;
• Iснує висока вiрогiднiсть отримання економiчних вигод, пов'язаних з операцiєю, i
• понесенi або очiкуванi витрати, пов'язанi з операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi.
Надання послуг
Доходи вiд надання послуг визнаються, коли: сума доходiв може бути достовiрно визначена; iснує ймовiрнiсть того, що економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiєю, надiйдуть Товариству, i понесенi або очiкуванi витрати, пов'язанi з операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi.
В разi надання Товариством послуг з виконання робiт, обумовлених контрактом, протягом погодженого часу, дохiд визнається в тому звiтному перiодi, в якому наданi послуги, i розраховуються на основi загальної вартостi контракту i вiдсотка виконання.
Процентний дохiд визнається в тому перiодi, до якого вiн вiдноситься виходячи з принципу нарахування.
Витрати, пов'язанi iз отриманням доходу, визнаються одночасно з вiдповiдним доходом.
Витрати за позиками
Витрати за позиками, якi не є часткою фiнансового iнструменту та не капiталiзуються як частина собiвартостi активiв, визнаються як витрати перiоду. Товариство капiталiзує витрати на позики, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованого активу, як частина собiвартостi цього активу.
Умовнi зобов’язання та активи.
Товариство не визнає в фiнансовiй звiтностi умовнi зобов’язання та умовнi активи. Iнформацiя про умовне зобов’язання розкривається в примiтках, якщо можливiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, не є вiддаленою. Стисла iнформацiя про умовний актив розкривається в примiтках, коли надходження економiчних вигод є ймовiрним.
основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; Основним видом дiяльностi пiдприємства є переробка олiйно-жирових культур. Основною культурою переробки на ПАТ "Кiровоградолiя" являється насiння соняшника, який складає 100% в загальному обсязi переробки олiї. Продукцiя пiдприємства по способу обробки дiлиться на 3 види: Олiя соняшникова нерафiнована , невиморожена (пресова). Олiя соняшникова нерафiнована, невиморожена (екстракцiйна ); Олiя соняшникова нерафiнована, невиморожена (сумiш пресової з екстракцiйною). Значний попит на олiйно-жирову продукцiю України викликав нарощування обсягiв вирощування насiння соняшнику в Українi, а також надходження iнвестицiй у олiйно-жирову галузь. Будувалися новi заводи по переробцi олiйно-жирової сировини, реконструювалися старi. Потужнiсть олiйно-жирової галузi протягом останiх рокiв збiльшилась вдвiчi. Внутрiшнє споживання олiї та олiйно-жирових продуктiв в Українi за останi роки також зросло у два рази. Промисловiсть України може повнiстю забезпечити внутрiшнiй ринок широким асортиментом рослинних олiй. Iноземнi iнвестори вкладають значнi кошти у розвиток олiйно-жирової галузi України. Введенi в дiю новi олiйно-жировi потужностi у Днiпропетровськiй, Кiровоградськiй, Запорiзькiй, Донецькiй та Миколаївськiй областях. Головне , щоб виробничi потужностi по переробцi олiйно-жирової сировини були завантаженi. Тому збiльшення виробництва соняшнику, а також альтернативних культур-рiпаку та сої є нагальною необхiднiстю Свiтовий ринок олiйно-жирових продуктiв є досить перспективним для олiйно-жирової галузi України. Публiчне акцiонерне товариство "Кiровоградолiя"- переробне пiдприємство олiєжирової сировини, в результатi переробки насiння соняшника одержує олiю соняшникову, нерафiновану. ТОВ "Кернел-Трейд" є основним постачальником сировини для завантаження виробничих потужностей ПАТ "Кiровоградолiя". ПАТ "Кiровоградолiя" працює на давальницькiй сировинi , а частка власної продукцiї виробляється з сировини, закупленої у ТОВ "Кернел-Трейд" з метою поповнення оборотних коштiв для покриття власних потреб i також продається ТОВ "Кернел-Трейд". У зв"язку з тим, що продукцiя переробки ПАТ "Кiровоградолiя" - олiя рослинна соняшникова, нерафiнована є власнiстю ТОВ "Кернел-Трейд " пiдприємство-переробник- ПАТ "Кiровоградолiя" реалiзацiю не проводить.
основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування; Фактiв придбання активiв або вiдчуження активiв Товариством за останнi п'ять рокiв не було. Значних iнвестицiй або придбань, пов'язаних з господарською дiяльнiстю Товариство на даний час не планує.
правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація; Товариство не вчиняло правочинiв з власниками iстотної участi, членами наглядової ради, членами виконавчого органу, афiлiйованими особами.
основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення; Основнi засоби Товариства в розрiзi груп виглядають станом на звiтну дату 31.12.2014 таким чином :

Будинки та споруди Машини та обладнання Транспортнi засоби Iнструменти, прилади та iнвентар Iншi основнi засоби Всього

На 31.12.2014 143148 75986 217 1904 40 221295


Будь-яких значних правочинiв щодо основних засобiв Товариством протягом звiтного року не вчинялося.
проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень; Дiяльнiсть Емiтента в бiльшостi випадкiв залежить вiд законодавчих та економiчних обмежень. Ступiнь залежностi вiд економiчних ризикiв значна, це такi фактори, як: нестабiльний курс гривнi, високi ставки кредитування комерцiйних банкiв, низький платiжноспроможний попит внутрiшнього ринку, нестача обiгових коштiв у пiдприємства, неконтрольоване зростання цiн на товари та послуги природних монополiй (сировина, енергоресурси), недостатнiй обсяг iнвестицiй у машинобудуваннi, високий рiвень матерiало- i енергоємностi продукцiї, що випускається, низька рентабельнiсть виробництва.
факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства; Фактiв виплати штрафiв за порушення законодавства в 2014 роцi не було.
опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента; Основними джерелами формування капiталу Товариства є доходи вiд реалiзацiї продукцiї та послуг та статутний капiтал. Завданням для управлiння капiталом є забезпечення можливостi безперервного функцiонування з метою отримання прибутку для акцiонерiв i вигод для iнших зацiкавлених осiб. Полiтика Товариства по управлiнню капiталом направлена на забезпечення i пiдтримку оптимальної структури капiталу i зменшення витрат.
Керiвництво Товариства приклало значнi зусилля для початку роботи в новому сезонi, про що свiдчать проведена реконструкцiя олiйно-жирового виробництва, поглиблений капiтальний ремонт обладнання та заключенi договори на переробку насiння соняшника з ТОВ "Кернел-Трейд". Потужностi пiдприємства в 2014 роцi завантаженi на 100 %.
вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів; Всi договори, укладенi пiдприємством на переробку давальницької сировини, виконуються згiдно графiка поставок.
стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому); Стратегiя подальшої дiяльностi емiтента -- замiна очисних споруд на менш енергоємнi.
опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік; У зв'язку з тим що iнвестор емiтента ТОВ "Кернел-Капiтал" володiє 99,1776 % статутного фонд ПАТ "Кiровоградолiя" тому полiтика дiяльностi емiтента та всi дослiдження i розробки проводяться iнвестором.
судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається; В звiтному роцi Товариство не виступало стороною в судових справах.
інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі за наявності інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі. Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвесторами фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента розкрита в фiнансовому звiтi Товариства в повному обсязi.