ПРАТ "Кропивницький ОЕЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00373869
Телефон: 0522390122
Юридична адреса: вул. Урожайна, 30, м. Кропивницький, поштовий індекс: 25030
 
Дата розміщення: 30.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма існування та форма випуску Номінальна вартість (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
13.10.2010883/1/10Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринкуUA 4000095491Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарні іменні205276353105527060100
Протягом звiтного року фактiв лiстингу/делистингу не було, рiшення про додаткову емiсiю не приймалося. Торгiвля акцiями Товариства здiйснюється на внутрiшньому ринку. Акцiї включено до бiржового списку ПАТ "Українська бiржа".