ПРАТ "Кропивницький ОЕЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00373869
Телефон: 0522390122
Юридична адреса: вул. Урожайна, 30, м. Кропивницький, поштовий індекс: 25030
 
Дата розміщення: 29.03.2018

Особлива інформація на 29.03.2018

ВІДОМОСТІ

про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

N з/п

Дата прийняття рішення

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

123.03.2018283200.000395463.00071.610
Зміст інформації:
23.03.2018 наглядовою радою ПАТ "Кiровоградолiя", надалi - товариство, (протокол №б/н вiд 23.03.2018) прийнято рiшення про надання згоди на укладання товариством з ТОВ "Кернел-Трейд" додаткової угоди до договору поставки, за якою кiлькiсть товару, що поставляється за договором поставки товариству, збiльшується до 24000 тон на загальну суму 283200,0 тис. грн. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину: 283200,0 тис. грн., вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 395463,0 тис.грн., спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 71,61%. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством, Статутом ПАТ "Кiровоградолiя" не передбаченi.