ПРАТ "Кропивницький ОЕЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00373869
Телефон: 0522390122
Юридична адреса: вул. Урожайна, 30, м. Кропивницький, поштовий індекс: 25030
 
Дата розміщення: 29.03.2018

Особлива інформація на 29.03.2018

Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Братуняк Олег Федорович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

29.03.2018

(дата)Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Кiровоградолiя"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 25030, м. Кропивницький, вул. Урожайна, 30
4. Код за ЄДРПОУ 00373869
5. Міжміський код та телефон, факс (0522) 390-128, 245-978
6. Електронна поштова адреса r.uschapovsky@kernel.ua


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

26.03.2018

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№59, "Вiдомостi НКЦПФР"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

27.03.2018

(дата)


3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://kirovogradoliya.pat.ua/

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

29.03.2018

(дата)

* Зазначається при поданні до Коміссії.

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}